Tuesday, March 24, 2015

ျခားနားခ်က္


ျခားနားခ်က္
======

ဆင္ (ႏွင့္) ခ်ီးပိုး
အေရာင္ခ်င္းတူေကလည္း
အေကာင္ခ်င္းမတူ --။


ဖား (ႏွင့္) ျခေသၤ့
အသြင္ခ်င္းတူေကလည္း
အသံခ်င္းမတူ --။

(သာလွဦး)

No comments:

Post a Comment