Wednesday, November 26, 2008

ပိုးမီးစုန္း

ပိုးမီးစုန္း
======
တန္းေဆာင္ဘုန္းလျပည့္နိ
အာကာထက္မွာ ၾကယ္ေခ်လက္လက္
၀င္းၿခံေဒါင့္မွာ
ပိုးမီးစုန္းလည္းအေရာင္ထြက္
မီးပုံးေခ်ပိုင္ ပ်ံလို႔တက္
တျဖက္ျဖက္ တျဖက္ျဖက္ --။

(သာလွဦး)
 

Wednesday, November 12, 2008

အဆိပ္ခြက္

အဆိပ္ခြက္
======
အေခ်ခါ ၾကားနီက်စကား
ေမ်ာက္လက္ထဲမွာ သျပာရေယွာင္ --။

အခု
ေမ်ာက္လက္ထဲမွာ
ေမာက္စ့္ရလားခဗ်ာ --။

(သာလွဦး)

Sunday, November 9, 2008

Jungle Age

အခါတပါး ေတာနက္ႀကီးတခုတြင္ ျခေသၤ့မင္းတေကာင္သည္ မင္းမူက်က္စားလွ်က္ဟိ၏။ ထိုအခါ ေတာတြင္းရွိ က်ားသစ္၊ ၀က္၀ံ။ ေမ်ာက္၊ ခြီး၊ ခဲ၀ါ အားလံုးေသာတိရိစၦာန္မ်ားက နိစဥ္နိတိုင္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျခေသၤ့မင္းအား အခြန္ဆက္သၾကရသည္။ သို႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႔ေသာတိရိစၦာန္မ်ားသည္ ျခေသၤ့မင္းအား မလိုမုန္းတီးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႔ေသာတရိစၦာန္မ်ားသည္ကား ခ်စ္ခင္ေလးျမတ္သည္။ ျခေသၤ့မင္းအားမုန္းတီးသူမ်ားမွာ က်ား၊ က်ားသစ္၊ က်ားသစ္နက္။ ေတာေၾကာင္၊ ခြီး၊ ခဲ၀ါအစဟိေသာ သားစားသတၱ၀ါမ်ားျဖစ္၍ ျခေသၤ့မင္းအားခ်စ္ခင္သူအေပါင္းမွာ သမင္၊ ဂ်ီ၊ ဒရယ္၊ ဆတ္၊ ႏြား၊ ကၽြဲ၊ ၀က္။ ျမင္း၊ ဆင္အစဟိေသာ ျမက္စားသတၱ၀ါမ်ားျဖစ္သည္။

သားစားသတၱ၀ါမ်ားမုန္းတီးရေသာအေၾကာင္းမွာ သူရို႔ဖမ္းမိေသာ အမဲသတၱ၀ါမ်ားအား ျခေသၤ့မင္းအားဦးဦးဖ်ားဖ်ားဆက္သရျခင္း၊ ျခေသၤ့မင္း၏စားႄကြင္းအရိုးအက်န္မ်ားကိုသာလွ်င္ သံုးေဆာင္ရျခင္း အစဟိေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူရို႔သည္လည္း ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ သန္မာျဖတ္လတ္သည္။ အမဲမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ ခုန္အုပ္ဖမ္းအုပ္ႏိုင္သည္။ က်ားသစ္ဆိုလွ်င္ ျခေသၤ့မင္း၏သံုးဆလွ်င္ေသာအျမန္ႏံႈးျဖင့္ သားေကာင္မ်ားကို ဖမ္းအုပ္ႏိုင္သည္။ ျခေသၤ့မင္းမတက္ႏိုင္ေသာ သစ္ပင္ျမင့္ဖ်ားသို႔တိုင္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျခေသၤ့မင္းသည္ ခြန္အားတည္းဟူေသာ အင္အားကိုအသံုးျပဳလွ်က္ သူရို႔အားမတရားမင္းမူထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သားစားသတၱ၀ါမ်ားက အခြင့္အခါသာတိုင္း ျခေသၤ့မင္းအားပုန္ကန္ရန္ လုပ္ႀကံႀကိဳးစားလွ်က္ဟိသည္။

ျမက္စားသတၱ၀ါမ်ားက ျခေသၤ့မင္းအားခ်စ္ခင္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ျခေသၤ့မင္းအုပ္စိုးထားသျဖင့္သာလွ်င္ ငါရို႔ျမက္စားသတၱ၀ါမ်ား ယခုတိုင္ အသက္ရွင္က်န္ဟိနီျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက က်ား၊ ခြီး၊ ခဲ၀ါ၊ ေတာေၾကာင္စေသာ ကသားငါးရာအုပ္စိုးသည္ဟိေသာ္ ငါရို႔ျမက္စားသတၱ၀ါမ်ား အမ်ိဳးျပဳန္းတီးလားႏိုင္သည္။ ျခေသၤ့မင္းအား တနိတေကာင္ဆက္သပူေဇာ္ရျခင္းသည္ကား အေၾကာင္းမဟုတ္။ က်ား၊ ခြီး၊ ခဲ၀ါ၊ ေတာေၾကာင္ ကသားငါးရာမ်ားကိုဆက္သရသည္ဟိေသာ္ ျမက္စားသတၱ၀ါမ်ားအနာဂါတ္ ရင္လီးစရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျခေသၤ့မင္း၏အကာအကြယ္ယူလွ်က္ ျမက္စားသတၱ၀ါမ်ားမွာ ရွင္သန္က်က္စားၾကရသည္။ ျခေသၤ့မင္းဟိရာအရပ္သို႔ က်ား၊ ခြီး၊ ခဲ၀ါ၊ ေတာေၾကာင္မ်ားအနားမသန္းရဲ လံုၿခံဳအီးခ်မ္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျခေသၤ့မင္းအား ျမက္စားသတၱ၀ါမ်ားက ခ်စ္ခင္ေလးျမတ္သည္။ ကိုးစားယံုၾကည္သည္။

တရက္နိေသာအခါ သားစားသတၱ၀ါအေပါင္းသည္ ျခေသၤမင္းအားလုပ္ႀကံရန္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတရပ္ေခၚယူက်င့္ပသည္။ တက္ေရာက္သူေပါင္းတြင္ က်ား၊ က်ားသစ္၊ က်ားသစ္နက္၊ ေတာေၾကာင္၊ ခြီး၊ ခဲ၀ါ၊ ခြီးတူ၀က္တူ စေသားစားသတၱ၀ါႏွင့္ ေမ်ာက္၊ ၀က္၀ံစေသာ သားစားျမက္စား အစံုစားသတၱ၀ါအေပါင္းစံုလင္စြာတက္ေရာက္သည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ က်ားႏွင့္က်ားသစ္၊ က်ားသစ္နက္ရို႔က ျခေသၤ့မင္းအားလုပ္ႀကံရန္အဆိုျပဳသည္။

က်ားႏွင့္က်ားသစ္၊ က်ားသစ္နက္ရို႔က (အိုအေဆြသားရဲတိရိစၦာန္အေပါင္း ဤနိဤရက္သည္ အလြန္က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အခါသမယျဖစ္သည္။ ဤအခါသမယတြင္ အကၽြႏ္ုရို႔၏ဘ၀တူသားစားသတၱ၀ါအေပါင္း၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ဘ၀တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေရးအစဟိေသာ တရားမွ်တေသာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အကၽြႏ္ုပ္ရို႔အား မတရားအျမတ္ထုတ္ ျခယ္လည္သြီးစုတ္ ႏိုင္ထက္မင္းမူ ဆူပူေသာင္းက်န္း ယုတ္ၾကမ္းေသာ ျခေသၤ့မင္းအား ေဂါင္းငံု႔မခံ ခုခံေတာ္လွန္မွျဖစ္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အကၽြႏ္ုပ္ရို႔ ဘ၀တူသားစားတၱ၀ါအေပါင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် တန္းတူအခြင့္အေရးမရႏိုင္ဘဲ အဖိႏွိပ္ခံကၽြန္ဘ၀ႏွင့္ တသက္လံုးလူလံုးမလွ ဘ၀နိဂုဏ္းခ်ဳပ္ရလိမ့္မည္။ ယခုေခတ္ကာလသည္း မတရားမႈအေပါင္းအား ေဂါင္းငံုခံ ၿငိမ္ခံနီရမည့္ကာလမဟုတ္။ အမွန္တရားဖက္၊ ဥပေဒဖက္က မားမားရပ္လွ်က္ သားစားျပည္သူအေပါင္း (၁) အဖိႏွိပ္ခံကၽြန္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ေရး၊ (၂) တိရိစၦာန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ (၃) အမ်ိဳးဘာသာသာသနာႏွင့္ ၀ံသာႏုရကၡိတတည္းဟူေသာ ေလာကပါလျဗဟၼစိုရ္တရားမ်ားရွင္သန္ျပန္႔ပြားေရး ႀကီးေလးေသာ တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးအား အျမဲဂုရု အေလးအျမတ္ျပဳ ဦးထိပ္ရြက္ပန္လွ်က္ လြတ္လတ္ေရးတည္းဟူေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ မမွိတ္မသုဥ္ အေရာက္ခ်ီတက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း နီမ၀င္အင္ပါယာႀကီးသခင္ အသွ်င္ျခေသၤ့မင္းအား လုပ္ႀကံတိုက္ထုတ္ရန္မွာ အမွန္အလြယ္ကူေသာအလုပ္မဟုတ္။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႔သည္ အခ်ိန္အခါႏွင့္အခြင့္အေရးကို မ်က္ျခည္ျပတ္မခံ ေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်တတ္ရမည္။ ျခေသၤ့မ်ားသည္လည္း တခါတရီတြင္ မသင့္မျမတ္ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုအခြင့္အခါအား လံုး၀လက္လႊတ္ဆံုးယံႈးမခံဘဲ အက်ိဳးဟိဟိ ကြက္တိအသံုးခ်တတ္ရန္လိုအပ္သည္။ သူရို႔အခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားေသာအခါ အကၽြႏ္ုပ္ရို႔ကၾကား၀င္၍ သူရို႔အား အလိုက္ေခ်ာင္းအငိုက္ဖမ္း တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ၾကရမည္။ စသည္ျဖင့္) ေလးနက္ေသာ ဗဟုသံ ဂဟုသံျဖင့္ အဆိုတင္သြင္းသည္။

ထိုအခါ ခြီးႏွင့္ခဲ၀ါက (အိုအသွ်င္ က်ားႏွင့္ က်ားသစ္၊ က်ားသစ္နက္မင္းမ်ားခင္ဗ်ား၊ အသင္ရို႔တိုက္ခိုက္ေသာအခါ အကၽြႏ္ုပ္ရို႔သည္လည္း မနားမနီ ၿခေသၤ့မင္း၏ကန္ေကာက္ႏွင့္ ၀မ္းဗိုက္ကို ကိုက္ေဖာက္ပါမည္။ လိုင္ဖင္းႏွင့္ လိုင္ဂုတ္ကိုဖမ္းအုပ္ပါမည္။ နံရိုးႏွင့္ေၾကာကုန္းကို ေထာင္းထုပါမည္။) ကတိက၀တ္ျပဳၾကသည္။ ျခေသၤ့မင္းအားလုပ္ႀကံရန္အဆိုကို ေတာေၾကာင္၊ ခြီး၊ ခဲ၀ါႏွင့္ ခြီးတူ၀က္တူမ်ားက ေထာက္ခံမဲပီးသည္။ သားစားျမက္စားအစံုစားသတၱ၀ါမ်ားက ၾကားနီမဲျဖင့္ ကန္႔ကြက္မည့္သူမဟိ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူေပါင္း (၉၉) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ျခေသၤမင္းအားလုပ္ႀကံမည့္အစည္းအေ၀း ထေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးသည္။

အခါတပါးတြင္ ျခေသၤ့မင္းအခ်င္းခ်င္း နယ္ၿမီလုရာမွ အခ်င္းခ်င္းမေျပမလည္ မသင့္မျမတ္ျဖစ္ကာ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား၏။ ျခေသၤ့မင္းအခ်င္းခ်င္းအႀကိတ္အႏွယ္ ဘတျပန္က်ားတျပန္ သူႏိုင္ငါႏိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ၾက၏။ ျခေသၤ့မင္းမ်ား၏မာန္ဖီဟိန္းေဟာက္သံမ်ားသည္ ေတာ္ငလွ်င္ၿပိဳကဲြသံ၊ မိုးႀကိဳးပစ္သံ၊ မုန္တိုင္းသံအလား ဟိမ၀ႏၲာေတာသံုးေထာင္အား ထစ္ခ်ဳံဳးျမည္ဟီး တုန္လႈပ္လားစီသည္။ က်ီးငွက္သတၱ၀ါအေပါင္းသည္လည္း ေၾကာက္ႀကီးသံဖက္၀င္၍ ၿငိမ္ကုတ္နီၾကရသည္။ သစ္ပင္၀ါးပင္ႀကီးမ်ားသည္လည္း တအံုးအံုးတဘုန္းဘုန္း လဲက်ၿပိဳက်ကုန္သည္။ ကမၻာၿမီျပင္တခုလံုး သိမ့္သိမ့္တုန္လွ်က္ ဖံုအေဆာင္းေဆာင္း၊ ၿမံဳအေဆာင္းေဆာင္းျဖင့္ ကြင္းျပင္တခုလံုး ၿမီဇာမ်က္ေပါင္းသည္လည္း ေထာင္းေထာင္းညက္ႀကီ ျပားျပားလဲေမွာက္ျဖစ္ကုန္သည္။ ျခေသၤ့မင္းမ်ား၏ကၽြီးေအာ္သံ၊ မာန္ဖီဟိန္းေဟာက္သံမ်ားကိုၾကားရေသာအခါ က်ား၊ က်ားသစ္၊ က်ားသစ္နက္၊ ေတာေၾကာင္၊ ခြီး၊ ခဲ၀ါ၊ ခြီးတူ၀က္တူ၊ ေမ်ာက္၊ ၀ံအစဟိေသာ သားစား၊ သားျမက္စား၊ အစံုစားသတၱ၀ါမ်ားသည္ အိုးစည္ဗံုေမာင္းတီးခတ္လွ်က္ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းလွ်က္ ျခေသၤ့မင္းအားစစ္ထိုးရန္ ခ်ီတက္လာၾကသည္။

ရွိဦးအယင္ က်ားသစ္နက္သည္ ျခေသၤ့မင္း၏လိုင္ဖင္းကိုခုန္အုပ္လိုက္သည္။ က်ားသစ္မင္းက ျခေသၤ့မင္း၏ရန္သူအား သူ၏ခၽြန္ထက္ေသာ လက္သဲၿခီသဲျဖင့္ ကုတ္ျခစ္လိုက္သည္။ ထိုအခါ ခြီး၊ ခဲ၀ါမ်ားက ျခေသၤ့မင္းမ်ား၏၀မ္းဗိုက္အအူမ်ားကို ဆဲြႏႈတ္ၾကသည္။ ေတာေၾကာင္မ်ားက မ်က္လံုးအစံုကို ထိုးေဖာက္သည္။ ေမ်ာက္၀ံမ်ားက ေမ်ာက္ေျခာက္ေျခာက္လွ်က္ ဟန္ေရးျပလွ်က္ဟိသည္။ ခြီးတူ၀က္တူမ်ားက ျငာသံပီးလွ်က္၊ ၿဗိန္းေစာင္းသံမျပတ္တီးခတ္လွ်က္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္သည္။ လင္းဋငွက္မ်ားက ကင္းေထာက္လွမ္းေရးျပဳသည္။ ေတာ၀က္မ်ားက ေနာက္ကနီၿပီး ျခေသၤ့မင္းမ်ားအား အစြယ္ျဖင့္ ထိုးပင့္သည္။ ျခေသၤ့မင္းမ်ားမွာ အငိုက္မိခံလိုက္ရသည္ကတေၾကာင္း၊ စစ္ပန္းနီသည္ကတေၾကာင္း၊ စစ္ကူေရာက္မလာသည္ကတေၾကာင္း၊ ရိကၡာျပတ္လပ္သည္ကတေၾကာင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သြီးထြက္သံယို အနာဒါဏ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ လက္ခက်ည္းထြက္ၿပီးၾကရသည္၊

၄င္းစစ္ၿမီျပင္၌ပင္လွ်င္ က်ား၊ က်ားသစ္၊ က်ားသစ္နက္ရို႔ဦးစီးလွ်က္ အသင့္ယူေဆာင္လာေသာ ေရႊကြပ္ထားေသာ တိရိစၦာန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတန္းကို ဆိုင္းငံ့မၾကာဖတ္ၾကားျခင္းျပဳသည္။

(အို အခ်ဳပ္အခ်ာအဏာ လြတ္လပ္ေသာတိရိစၦာန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ တိရိစၦာန္ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းရို႔ ယခုအခါ အကၽြႏ္ုပ္ရို႔ တိရိစၦာန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ တက္သစ္စနီ၀န္းပမာ က်က္သေရမဂၤလာ ထြန္းလင္းေရာင္ျခည္ျဖာလွ်က္ အေမွာင္တည္းဟူေသာ မေကာင္းဆိုးရြားေသာ တိရိစၦာန္အခ်င္းခ်င္း မတရားစိုးမိုးဗိုလ္က် ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ အႏိုင္က်င့္ကၽြန္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္မႈတည္းဟူေသာ အနိဌာရံုကၽြန္စနစ္ဆိုးႀကီးေအာက္မွ လံုး၀လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အကၽြႏ္ုပ္ရို႔တိရိစၦာန္မ်ားသည္ မိမိရို႕၏ႏွလံုးအိမ္ထဲ၌ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခရေသာ လြတ္လပ္ေသာတိရိစၦာန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို မိမိရို႔လက္၀ယ္ ဒိဌလက္ျငင္းရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕သည္ လြတ္လပ္ေသာတိရိစၦာန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ လြတ္လပ္ေသာ တိရိစၦာန္ျပည္သူမ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤနိဤရက္မွစ၍ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာအဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ တိရိစၦာန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၌ တိရိစၦာန္အခ်င္းခ်င္း မတရားစိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ ဂုတ္သြီးစုတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ထက္မင္းမူျပဳက်င့္ျခင္း အလွ်င္းလံုး၀မဟိစီရ။ တိရိစၦာန္အခ်င္းခ်င္းခ်င္း တဦးကိုတဦး တမိတည္းဖြား ညီကိုေမာင္ႏွမရင္းခ်ာမ်ားပမာ ခ်စ္ခ်စ္ခင္လွ်က္ အနာဂါတ္တိရိစၦာန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေရးကို မနားမနီလံုးပန္းႀကိဳးကုတ္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္။ တိရိစၦာန္ျပည္သားျပည္သူမ်ားသည္ ခြီးလည္းခြီးအေလွ်ာက္၊ ခဲ၀ါလည္းခဲ၀ါအေလွ်ာက္၊ ေၾကာင္လည္းေၾကာင္အေလွ်ာက္ က်ားတက်ပ္၊ ခြီးတက်ပ္၊ ခဲ၀ါတက်ပ္၊ ခြီးတူ၀က္တူတက်ပ္၊ ၀က္တက်ပ္၊ ၀ံတက်ပ္၊ ေမ်ာက္တက်ပ္ တေယာက္တက်ပ္က်စီ ဒုကၡသုခအေပါင္းကို ညီတူညီမွ် မွ်၀ီခံစားႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤနိဤရက္မွစ၍ အကၽြႏ္ုပ္ရို႔တိရိစၦာန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာအဏာပိုင္ဆိုင္ေသာ စည္းလံုးေသာ တန္းတူေသာ တိရိစၦာန္ျပည္ေထာင္စုသမတႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ေၾကညာလိုက္သည္။)

လက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ား ကမၻာၿမီျပင္တခြင္လံုးသို႔ ထိမ့္ႀကိဳးရိုက္ခတ္ တုန္လႈပ္ျမည္ဟီးလားစီသည္။ တိရိစၦာန္အခ်င္းခ်င္းလက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ ေပြ႔ဖက္အူျမဴးၾကသည္။ မိုးထက္ေကာင္းခင္ စႄကၠာ၀ဌာခြင္သို႔ အေျမာက္ႀကီး (၁၂) ခ်က္ မီးရႈးမီးပန္းမ်ားပစ္ေဖာက္လွ်က္ တိရိစၦာန္ျပည္ေထာင္စုသမတႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏လြတ္လပ္ေရးကို ၀မ္းသာ၀မ္းေျမာက္ႀကိဳဆိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ရက္မ်ားမၾကာ တိရိစၦာန္ဇာတိနာေပၚလာသည္။