Saturday, August 14, 2010

ရခိုင္ပ်ာသတ္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး (က) ခ်ပ္


က - ေၾကာ
၁။ နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အာရဟေတာ သမၼာသမၺဳႆတိ။ ဘုရား
၂။ တရား။ သံဃာ ရတနာသုမၸား႐ို႕ကုိ ဦးထပ္ထက္အၿမဲရြက္၍ မိခင္ဘ
၃။ ခင္ ဆရာသၼား႐ို႕ကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္ကန္ေတာ၀့္ျပဳၿပီးမွ သုရႆတီနတ္
၄။ သၼီးသည္။ မမ။ အကြ်ႏုပ္၏။ ဇိ၀ွေက။ လွ်ာဖ်ား၌ အၿမဲေစာင့္၍ မ
၅။ ေတာ္မူစီသတည္း။ ။ ယူဇနာႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းႏွစ္ေထာင္သ
၆။ ခ်ၤာေဆာင္ေသာ ျမင့္မုိရ္ေတာင္မင္း၏ထိပ္ခ်ာ၌ ယူဇနာတေသာင္း
၇။ ဟိေသာ သုဒႆနၿမဳိမကုိ ခက္ထန္စြာေသာ အသူရာ႐ို႕သည္
၈။ သ်ဳံမ္းသည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ယူဇနာသုံးေထာင္အ၀န္းက်ယ္

ကာ - ၀မ္း
၁။ ေသာ ဇမၺဴဒီပါကြ်န္းျပင္၌ မွန္ကင္းသဖြယ္ျဖစ္ေတာ္မူထေသာ ရန္
၂။ သူတကာ႐ို႕သည္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ရာျဖစ္ေသာ ရကၡာပူရမည္ေသာ ရ
၃။ ကၡဳိင္ရႊီျပည္ေတာ္ႀကီး၌ ဗုဒၶဂုၤရျဖစ္ေသာ မဟာသမတမင္း၏
၄။ အမ်ိဳးအႏြယ္ေတာ္အစဥ္အဆက္မင္းအေပါင္း႐ို႕ကုိ ဆုိေပလတၱံ
၅။ မ့္။ ။ ဤဘတၱကပ္ကမၻာေပၚေသာအခါ၌ အာဘႆရျဗဟၼာ႐ို႕
၆။ သည္ လာလတ္၍ၾကည့္႐ႈေသာ္ ေအာင္ၿမီခ်က္၌ ၾကာပဒုမၼာသည္
၇။ ပရိကၡရာသ်စ္ပါးႏွင့္ ဆင့္ရရင့္ငါးပြင့္ျဖစ္သည္ကုိဆြတ္ယူ၍ ဤက
၈။ မ႓ာသည္ ဘုရားငါးဆူျဖစ္လွာမည္ဟု အာဘႆရျဗဟၼာ

ကာ - ေၾကာ
၁။ ႀကီး႐ို႕ နိမိတ္ဘတ္သည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘတၱကပၸကမၻာဟု ေခၚေ၀ၚကုံ၏။ ထုိျဗဟၼာႀကီး႐ို႕သည္ ေလးကြ်န္းလံုးကုိ မိမိကုိယ္ေရာင္ျဖင့္ထြန္းလင္းစီ၍
၂။ ၿမီသင္းၾသဇာကုိစားရၿပီးမွ မိမိ႐ို႕နီေသာ အာဘႆရျဗဟၼာျပည္သုိ႔ ျပန္လီကုန္၏။ အခ်ဳိ႕ေသာျဗဟၼာ႐ို႕သည္ကား ဥပၸါတ္ပဋိသေႏၶျဖစ္၍မပ်ံႏုိင္ပဲ က်န္ရစ္ကုန္၏။
၃။ ခႏၶာအသစ္ျဖစ္ေသာအကၡရာသည္ ကုိးခုရသည္။ ထုိကုိးခုသည္ တကြ်န္းကုိ ကုိးေယာက္ျဖစ္ေသာ
၄။ ေၾကာင့္ ေလးကြ်န္းလုံးကုိေပါင္းေသာ္ ျဗဟၼာသည္ သုံးက်ိပ္ေျခာက္ျဖစ္၏။ ထုိျဗဟၼာ႐ို႕သည္ ၿမီဆီၿမီသင္း ပတာလတၱာႏြယ္
၅။ ခ်ဳိကုိစား၍အဆုံးတြင္ နမသေလးဆန္ကုိစားလတ္ကုန္ေသာ္ ေလာဘ။ ေဒါသ။ ေမာဟ။ ရာဂ႐ို႕သည္ ျပန္႔ပြါးလတ္လွ်င္ ပထမသည္ ဣတၱိလိန္
၆။ ငါးေယာက္ျဖစ္၏။ ေနာက္မွပုရိသလိန္ ေလးေယာက္ျဖစ္ျပန္၏။ စတုကြတၱအႏြယ္ ေလးပါးျပား၍ ဃရာ၀ါသျဖင့္ေလးအိမ္ေထာင္ျဖစ္ၾကသည္။ မိမၼတေယာက္က်ံန္
၇။ လီ၏။ ထုိက်ံန္သည့္မိမၼတေယာက္ကုိ မင္းအေစအသုံးျပဳ၏။ ထုိကမ႓ာာ၌ ျဗဟၼာ႐ို႕သည္ အိမ္ရာသင့္၍ သားၿမီးပြားမ်ားလတ္ေသာ္ အကုသုိလ္ကမၼကုိျပဳက်င့္လတ္၍ မေကာင္း
၈။ ေသာစိတ္ျဖင့္ သုမယားသူ႔ဥစၥာကုိ လုယက္သတ္ပုတ္စားလတ္ကုန္၏။ ထုိအခါ ေကာကၠဳသံ အေလာင္းေတာ္ျဖစ္ေသာသူေတာ္ေကာင္းကုိ အာဒိစၥ မဟာသမတဟူေသာ အမည္ကုိ

Monday, August 9, 2010

ေဘာက္သာဆိုး


ေဘာက္သာဆိုး
=========
သူမ်ားေဖာက္လည္း
ငါ မေဖာက္ပါ
တေယာက္တည္းလို႔ ေျပာပတ္စီ --။

သူေဖာက္ငါေဖာက္
ကိုက္ေဖာက္ကတ္စြာ
ေဘာက္သာဆိုးမွာ
အေပါက္တရာ
ဖာ၍ထီး၍ မရႏိုင္ပါ --။

(သာလွဦး)

ေဘာက္သာဆိုး = ရခိုင့္စာပီအိမ္