Thursday, April 30, 2015

LET'S JOIN TOGETHER


LET'S JOIN TOGETHER
=================

Come on brothers come on
Let's join together.
Come on sisters come on
Let's sing together.

Forget your past
Forget your nights
Forget everything.

Come on sisters come on
Let's join together.
Come on brothers come on
Let's sing together.

Forget your sins
Forget your chains
Forget everything.

We are brothers, we are sisters
We are all the friends.
We are sisters, we are brothers
We are all cousins.

We are stars, we are moon
We are everything.
We are flowers, we are sun
We are butterflies.
We are rivers, we are stones
We are all the waves.

Cross the roads, cross the shields
Let's cross the mountains,
Cross the seas, cross the fields
Let's cross all the plains.

Tha Hla Oo
(22/5/2001)
This song is dedicated to the children.

Tuesday, April 21, 2015

လူသတ္ဘုရားအား ဦးတိုက္သူမ်ားသို႔


လူသတ္ဘုရားအား ဦးတိုက္သူမ်ားသို႔
===================

ေဒ၀န္းေအာင္ေက်ာ္ရႊီရို႕
ရခိုင္ျပည္ကို
ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခါ
ေျမာက္ဦးမွာ
ျမန္မာတိုက္၀န္တည္ထားခေရ
ေရႊဂူမေစတီကို
အျမစ္မက်န္ တူးလွန္
ၿဖိဳသတ္ပစ္လိုက္ေတ --။

ရခိုင္သားတိ
ရခိုင္ေတာ္လွန္ရီးလုပ္လို႔
ရခိုင္ျပည္ လြတ္လပ္ရီးရလာေက
သန္းေရႊအထုပ္တင္ထားခေရ
ရတနာပံုေစတီေခါင္းခၽြန္းႏွင့္
စစ္ေတြၿမိဳ႕က အထင္ကရ
ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို
ၿဖိဳဖ်က္၀န္႔ဖို႔ သတၱိဟိကတ္ဖို႔သိမ့္လား --။

ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ရီးရခါလည္း
ရခိုင္သားအရိုး တိုင္းရင္းသားအရိုး
ဘုန္းႀကီးအရိုးတိကို ဌာပနာလို႔
တည္ထားခေရ
ေလာကနႏၵာေစတီကိုရာ
အရာလည္း ရွိခိုးရခန္႔ဆိုေက
ဂိုးေခ်ရို႕ လြတ္လပ္ရီးက
ေကာင္းက ေကာင္းယင့္
ေယေကလည္း
မ်က္စိစပ္ေတ --။

(သာလွဦး)
ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ ၂၀၁၅။ အဂၤါနိ။

Saturday, April 11, 2015

အဘာ (၏) သီတမ္းစာ


အဘာ (၏) သီတမ္းစာ
===============

ငါက ဇာမဟုတ္ေတ
အညတရ
အကၡရာေခ် တလံုးပါရာ
တခ်ိဳ႕က သရလို႔လည္း ေျပာကတ္ေတ --။

သစၥာေဖာက္တိက
ငါ့ကို ေက်ာက္ထဲမွာ ပုန္းနီေကလည္း
ေဆာက္ႏွင့္ထြင္းလို႔ ဖ်က္
ျပတိုက္ထဲမွာ ၀ွက္နီေကလည္း
ဘူဒိုဇာႏွင့္ ၿဖိဳ
ပီအုပ္ထဲမွာ ေအာင္းနီေကလည္း
နာဠာဂီရိႏွင့္ ထိုး
အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုက္ ဖ်က္ကတ္ေတ --။

ၾကာလာေက ငါ့မ်က္ႏွာမွာ
အစက္အေျပာက္
ေက်ာက္ေပါက္ခရာႏွင့္
ရစရာ မဟိဗ်ာ --။

မိုးႀကိဳးပစ္လို႔ မကၽြတ္ေတ လူတိကို
ငါ မသီခင္ တခုေခ်က မွာခမည္
အဘာမဟိခါ
ေကာင္းေကာင္း ေပ်ာ္လို႔ရာ နီလီဖိ
သကာစားတိ --။

(သာလွဦး)

Saturday, April 4, 2015

VAPOUR


VAPOUR
=========

Oh! My fellow men!
Do not worry.
Dictators are just a vapour.

Sipping a cup of strong plain tea,
Please sing a song
And carrying the crops
Smile for a while.

Though we have nothing
To eat
As they have seized,
Do not worry!

Because we are not surviving
Just to eat.
Eating alone also cannot survive us.

Oh! My fellow men!
Do not worry.
Approach to a bough
And puff a cigar.

Lay your head on the root
And nap for a while.
Wipe out the drops of sweat
From your forehead
And drink a cup of cold water.

Chew tasting the betel
Which your wife gives to you.

Dictators are just a vapour.

(K. Kyaw)
Nov, 1999.

Thursday, April 2, 2015

ရခိုင္ရာမယနဇတ္


ရခိုင္ရာမယနဇတ္
============

ဗီဇကပင္ ဇတ္ကဖို႔၀ါသနာပါလို႔
ပတ္သံၾကားစြာနန္႔
ရြစိစိျဖစ္ပါလတ္ေတ --။

မယ္သီတာကို ဒသဂီရိခိုးခန္း
ပတ္ၾကမ္းၾကမ္းနန္႔
တခန္းႏဲႊလိုက္ခ်င္ေရ --။

ဟာႏုမန္ေမ်ာက္ကလည္း
လိမၼာလိုက္ေတနန္႔
သိန္းခိုျပည္ကို မီးတိုက္လို႔
အေလာင္းေတာ္ရာမဖက္က
စစ္ကူတိုက္ေတ --။

ဇတ္သိမ္းမွာ
အေလာင္းေတာ္ရာမနန္႔ မယ္သီတာေပါင္းဖက္
ပရိႆတ္က်မ်က္ရည္
၀မ္းသာၾကည္ႏႈးျဖစ္ရေရ --။

ရခိုင္သားတိ မ်န္မာစကား မပီကလာ ပီကလာနန္႔
ကျပေရ ခရမ္းသီးဇတ္ကို
ရွိဆံုးက ဖ်ာခင္း
မိုးတလင္းၾကည့္လည္း မညီး --။

ေယလည္း လက္တြိမွာ
မယ္သီတာကို ဒသဂီရိ ခိုး
မုဒိမ္းလည္းက်င့္ အသီသတ္
ေခါင္းလည္းျဖတ္ပစ္လိုက္ေတ --။

အေလာင္းေတာ္ရာမလည္း သူခိုးလိုက္စြာ
သူခိုးက အျပန္လိုက္လို႔
ဒယြားမရ ထြက္ၿပီးဖို႔က်ေရ --။

ဟာႏုမန္ေမ်ာက္ကလည္း
ရိကၡာတိုက္ကို ၀င္ေဖာက္လို႔
ထမင္းငတ္ေက
ၿမိဳ႕ထဲျပန္၀င္လာရေရ --။

ညီေတာ္လကၡဏလည္း
ကာလနဂါးျဖစ္လို႔
ေကာက္႐ိုးပံုထက္မွာ အိပ္နီစြာ
မိုးႀကိဳးပစ္လို႔ မႏိုး --။

ပတ္သံ ဗံုသံ ႏွဲသံၾကားေက မနီႏိုင္လို႔
တခ်က္ ထကၾကည့္ခီမွာ
အေလာင္းေတာ္ရာမနန္႔ ညီေတာ္လကၡဏ
မ်က္ရည္စက္လက္နန္႔
(ေနာက္ဘိတ္ဆံုးမွာ)
မယ္သီတာအုပ္ဂူရွိမွာ
ပန္းခြီခ်ဖို႔ရာက်ေရ --။ ။

(သာလွဦး) (April 2, 2015) (ကသစ္ဗုဒၶိနိ)

Wednesday, April 1, 2015

အမွန္ေျပာေက လူနန္႔မသင့္


အမွန္ေျပာေက လူနန္႔မသင့္
===============

ျမန္မာစကားေခ် ႃကြိလို႔
ေတာ္လိုက္ေတပင္ ငါသား
အမင္စကား မိလို႔လားေက
မြီးေရအမင္ မင္းအမိမွာ
၀မ္းရီဆာေရ --။

၀မ္းေရးမ၀ စားရဖို႔တြက္
ရြီးပါရသည္ ျမန္မာပိုင္ --။

Project က်ဖို႔ ခါးလွဖို႔တြက္
ေျပာပါရသည္ ျမန္မာပိုင္ --။

ရခိုင္စာကို မတတ္ပါ၍
ရြီးပါရသည္ ျမန္မာပိုင္ --။

ေတာ္လွန္ေရးလား ကၽြန္ခံေရးလား
အာရီယံမ်ား
နဖူးျပင္မွာ လက္ေခ်တင္လို႔
စဥ္းစားစဥ္းစား --။

(သာလွဦး)

ဖက္ခြက္ႀကီးႏွင့္ ဖက္ခြက္ေခ်


ဖက္ခြက္ႀကီးႏွင့္ ဖက္ခြက္ေခ်
===============

ဖက္ခြက္လက္ေအာက္
က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ကေကာင္း ၀မ္းေျမာက္မနီကဲ့ --။

ဖက္ခြက္ေအာက္က
လြတ္ေျမာက္ဖို႔တြက္
ရုန္းထြက္ႀကိဳးစား
ရခိုင္သား --။

ဖက္ခြက္ကိုပင္
ခပဇာတင္
ဖက္ခြက္ကိုယက္
ခြီးထက္ညွက္ --။

ယက္ေက ယက္ေ၀
ဖက္ခြက္ေခ်
နာမည္ရမည္
မရွက္လားေ၀ --။

(ကိုးလံ)

ရရခိုင္သား ၀ေအာင္စား


ရရခိုင္သား ၀ေအာင္စား
============

မ်န္မာလက္ေအာက္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ရခိုင္သားမွာ ကိုယ္၏စာကို
မ်န္မာစကားျဖင့္ ရြီးပါသည္ --။

အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ရခိုင္သားမွာ ကိုယ္၏စာကို
မ်န္မာစကားျဖင့္ ရြီးပါသည္ --။

ျပည္ေထာင္စုေအာက္ ငါးပါးေမွာက္၍
ရခိုင္သားမွာ ကိုယ္၏စာကို
မ်န္မာစကားျဖင့္ ရြီးပါသည္ --။

ဆရာဆရာ ၀မ္းရီဆာ
ထီးေပ်ာက္နန္းေပ်ာက္ တိုင္းျပည္ေပ်ာက္လို႔
လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ခါမွ
ရခိုင္သားမွာ ရခိုင္စာကို
ရခိုင္စကားျဖင့္ရြီးပါဖို႔လား --။

(သာလွဦး)