Sunday, August 31, 2008

ရခုိင္ဖားျပဳတ္ေက၀တၳဳ

ဖားျပဳတ္ေကတေကာင္၊ အုံးေဘာင္စီးလွ်က္၊ ျဖားရီတက္တြင္၊ ေခ်ာင္းကို၀င္၍လာလတၱံ။ ထုိေရာအခါ၊ ေခ်ာင္းကမ္းသာတြင္၊ ျပားဇီးပင္တကုိင္းတြင္နားလွ်က္၊ ပန္ဇင္းငွက္က၊ ခင္ပြန္းမိတ္ေဆြ၊ ဖားျပဳတ္ေက၊ ဇာျပည္ဇာရြာ၊ ဇာကလာဟု၊ ေသခ်ာစစ္စစ္မိန္းလတၱံ။ ပန္ဇင္းမိန္းေလ၊ ဖားျပဳတ္ေကက၊ တုိင္းျပည္ၿမိဳ႕ရြာ၊ လွည့္လုိ႔လာဟု ေျဖလတၱံ။

ထုိသုိ႔ေျဖခါ၊ တုိင္းျပည္ၿမိဳ႕ရြာ၊ ၾကားခပါသည္၊ ပဇာသတင္းထူးသနည္းဟု မိန္းလတၱံ။ ထုိသုိ႔မိန္းခါ၊ ေျဖသည္မွာကား၊ သမုဒၵရာ၊ သီတာရီၿမီ၊ မုိးလီမုန္တုိင္း၊ အံုမိႈင္းမိႈင္းႏွင့္၊ ေတာ္လဲပဲ့တင္၊ ငလွ်င္ၿမီႀကီးလႈပ္လတၱံ။ ထိုသို႔လႈပ္ခါ၊ ကၽြန္းဒီပါမွာ၊ ကမၻာေက်ာက္ႀကီးကဲြလတၱံ။ ထိုသို႔ကဲြခါ၊ တြင္းမွာေျမာက္ေတာင့္၊ ခုႏွစ္ေတာင့္လည္းက်ိဳးလတၱံ။ လူလည္းေလးစု ကဲြလတၱံ။

ထုိသုိ႔ေျဖခါ၊ ပန္ဇင္းငွက္ကမိန္းျပန္သည္မွာ၊ အိုအိုမိတ္ေဆြ၊ ဖားျပဳတ္ေက၊ အကယ္စင္စစ္၊ ထိုသို႔ျဖစ္မူ၊ င႐ို႕သူငါ၊ ပဇာျပဳလုပ္ရမည္နည္းဟု မိန္းလတၱံ။ ထိုသို႔မိန္းခါ၊ ဖားျပဳတ္ေကက၊ အုိအုိမိတ္ေဆြ၊ ပန္ဇင္းငယ္၊ အကယ္စင္စစ္၊ ထိုသုိ႔ျဖစ္မူ၊ ႀကီးသူ၀မ္းေခါင္း၊ ငယ္သူေအာင္း၊ တေၾကာင္းထုိတြင္၊ ခ်မ္းသာအင္ကုိျမင္လိမၼည္ဟု ေျဖလတၱံ။ ထုိေရာခါ၀ယ္၊ ပန္ဇင္းငယ္က၊ ေၾကာက္ဘြယ္စရာ၊ ၾကားရပါသည္၊ ညခါတုိင္ၿပီး၊ ေၾကာက္အားႀကီး၍၊ ငွက္ႀကီးေရာင္းရင္၊ အိပ္ရာတြင္၌၊ ၀မ္းတြင္း၀င္မည္ၾကံလတၱံ။

ၾကံစည္ထုိခါ၊ ျပဳေသာခါတြင္၊ ေရာင္းရင္ငွက္ႀကီး၊ လန္႔အားႀကီး၍၊ သံႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာ္လတၱံ။ သံႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ျမည္ဟစ္ေအာ္က၊ ေမ်ာက္ေက်ာ္မကၠဋ၊ နီထသစ္ပင္၊ သျပဳပင္၌၊ လက္တြင္ကုိင္ၿပီး၊ သျပဳသီးကို၊ စားမည္ျပဳထ၊ လန္႔ေၾကာက္လွ၍၊ လက္မွလြတ္ေသာ္၊ ေအာက္တြင္နီထ၊ ေတာဆတ္မ၏၊ ေနာက္ကုန္းေပၚတြင္က်လတၱံ။

ထုိသုိ႔က်လွ်င္၊ နာၾကင္လန္႔ေၾကာက္၊ ၿခီစုံေပါက္၍၊ လားေျမာက္ၿပီးခုန္၊ ႏြယ္ျခဳံေပါင္းျမက္၊ ေတာၾကက္သာယာ၊ ဥေပါက္ခါျဖင့္၊ နီရာသုိက္ျမဳံ၊ ျပစ္ျပစ္ကုန္ေအာင္၊ နင္းတုံၿဖိဳဖ်က္၊ ေထာင္းေထာင္းညက္၍၊ ေတာၾကက္မမွာ၊ စိတ္ပူဆာ၍၊ လမ္းမွတြိဆုံ၊ ေတာျခအုံကို၊ ျပစ္ျပစ္ကုန္က၊ ၿပိဳတုံျခေပါင္း၊ ေထာင္ေသာင္းမက၊ ေတာ၀က္မ၏၊၊ ၀ပ္ထနီရာ၊ ေရာက္လီပါေသာ္၊ ၀မ္းမွာရင္ဖတ္၊ မလြတ္ႏုိ႔သီး၊ ျခႀကီးျခငယ္၊ ကုိက္ေလကုန္က၊ ၿပီးတုံလူးလာ၊ ၀က္မမွာလည္း၊ နာၾကင္အီးလတ္၊ ၿပီးမလြတ္ေသာ္၊ ဆာမြတ္၀မ္းစာ၊ ေတာင္ယာလုပ္ရင္း၊ စပါးခင္းကုိ၊ ၀င္၍ထုိခါစားလတၱံ။

၀င္၍စားကာ၊ နီတုံပါက၊ ယာတြင္ထြင္လုပ္၊ ငမဲတုတ္လွ်င္၊ တြိလီျမင္ေသာ္၊ ယာသွ်င္တသီး၊ ယာသူႀကီးကို၊ အၿပီးတုိင္ၾကားေျပာလတၱံ။ အၿပီးတုိင္ေျမာက္၊ ငမဲတုတ္ေရာက္က၊ ငမဲတုတ္က်ာ၊ ယာကလာေက၊ ယာမွာစပါး၊ မွည့္ဗ်ာလားဟု မိန္းလတၱံ။ မိန္းျငားေသာခါ၊ မဲတုတ္က်ာက၊ မွည့္ကားမွည့္ယက္၊ အစပတ္လည္၊ ေမ်ာက္ဖ်က္ေတ၊ အလယ္တ႐ိုး၊ ၀က္ငယ္တုိးဟု ေျပာလီေသာခါ၊ ေတာင္ယာပုိင္နင္း၊ သူႀကီးမင္းက၊ ခ်က္ခ်င္းမၾကာ၊ ယာမွာစားလွ်က္၊ ထုိ၀က္မကုိ၊ ဖမ္းရယူခီ၊ လားကတ္လီဟု ေစလတၱံ။

ဖမ္းရယူခီ၊ လားကတ္လီက၊ ယာတြင္ထြင္လုပ္၊ ငမဲတုတ္က၊ သုတ္သုတ္ျပန္လာ၊ ယာမွာစားထ၊ ေတာ၀က္မကုိ၊ ေၾကာ့ကြင္းေထာင္လွ်က္၊ လက္ရဖမ္းယူ၊ ယာမူပုိင္နင္း၊ သူႀကီးမင္းကုိ၊ လွ်င္ျမန္မေႏွးပီးလတၱံ။

ပီးအပ္လီေက၊ လုပ္ေထြကုိင္ခင္း၊ ယာပုိင္မင္းက၊ ေတာတြင္းနီထ၊ ေတာ၀က္မကုိ၊ ငါသာပုိင္နင္း၊ စပါးခင္းကုိ၊ ပဇာတြက္ေၾကာင့္၊ စားသနည္းဟု မိန္းလတၱံ။ မိန္းလီေသာခါ၊ ဘာသာဘာ၀၊ ကၽြန္၀က္မသည္၊ အိပ္ထနီရာ၊ ျခမ်ားစြာလွ်င္၊ ေရာက္လာဆိတ္ဆြ၊ ကုိက္ခဲၾက၍၊ ၿပီးထေယွာင္ခြာ၊ မလြတ္သာေက၊ ေရာက္ရာေရာက္မိ၊ ဟိစီဘိဟု၊ ၿပီးလီေသာခါ၊ လမ္းမွာတြိၿပီး၊ ေတာေမ်ာက္ထီးက၊ အေဆြ၀က္မ၊ ပဇာေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ၿပီးသနည္းဟု မိန္းေသာကာလ၊ ကၽြန္၀က္မမွာ၊ ျခကုိက္ပါသည္၊ ေျပာလီေသာခါ၊ ေတာင္ယာလုပ္ခင္း၊ စပါးခင္းကို၊ ၀င္၍တလီ၊ စားပါခီဟု၊ ဆိုျခင္းျပဳက၊ မခ်ိခႏၶာ၊ ႏြမ္းရိပါ၍၊ ၀မ္းမွာဆာမြတ္၊ တြိလတ္အစာ၊ စပါးယာကုိ၊ ၀င္ကာမေသြ၊ စားမိသည္ဟု ေျဖလတၱံ။

ေျဖဆုိတုံက၊ စစ္ခ်က္ရ၍၊ ျခမကိုေခၚ၊ မိန္႔ဆုိအာဏာ ပီးလတၱံ။ ပီးလီေသာခါ၊ မၾကာခဏ၊ ေတာျခမႏွင့္၊ မ်ားလွျခေပါင္း၊ ေထာင္းေသာင္းမက၊ ေရာက္လာၾက၍၊ စစ္မမိန္းခါ၊ ကၽြန္မမွာလွ်င္၊ မ်ားစြာစုပုံ၊ ျခသုိက္အုံကို၊ အကုန္ၿဖိဳဖ်က္၊ ေတာၾကက္ယက္၍၊ ပ်က္လီေထာင္ေသာင္း၊ ျခအေပါင္း႐ို႕၊ နီဖုိ႔နီရာ၊ မဟိပါ၍၊ လားလာကုန္က၊ ေတာ၀က္မ၏၊ အိပ္ထနီရာ၊ ေရာက္လီပါ၍၊ ကုိက္ရသည္သာ၊ ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆုိလတၱံ။

မွန္ရာကိုပင္၊ စစ္တန္း၀င္၍၊ သုိ႔စင္ျဖစ္ထ၊ ေတာ၀က္မကို၊ အရေခၚခီ၊ အျပင္းေစက၊ ေတာနီၾကက္မ၊ ေခၚထလာေရာက္၊ ရွိေတာ္ေမွာက္သို႔ ေရာက္လတၱံ။ ရွိေမွာက္မေသြ၊ ေရာက္တုံေပက၊ ေဟေတာၾကက္မ၊ ျခမ်ားနီရာ၊ အုံကုိသာလွ်င္၊ ပဇာေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ယက္သနည္းဟု မိန္းလတၱံ။ မိန္းလီေသာခါ၊ ေတာမွာနီထ၊ ေတာၾကက္မက၊ ကၽြန္မမွန္စြာ၊ ၾကက္ဘာသာျဖင့္၊ သုိက္မွာဥေပါက္၊ ဥမ်ားေျမာက္ကုိ၊ ေစာင့္ေယွာက္နီရာ၊ ဆတ္မလာ၍၊ မညႇာမေထာက္၊ ၿခီေက်ာက္ကန္လန္၊ ေမွာက္လွန္အသုိက္၊ ဖ်က္ဆီးပစ္က၊ ကၽြန္ၾကက္မမွာ၊ စိတ္ကပူဆာ၊ မနီသာေက၊ လားလာတြိၾကဳံ၊ ေတာျခအုံကို၊ အကုန္ျပစ္ျပစ္၊ ယက္ၿဖိဳပစ္ဟု ေျဖလတၱံ။ ထိုသို႔ေျဖခါ၊ ေတာဆတ္မကို၊ အရဖမ္းခီ၊ ဆင့္လီအာဏာ၊ ေစေသာခါလွ်င္၊ မၾကာခဏ၊ ေတာဆတ္မလွ်င္၊ ရွိေတာ္ျပင္သုိ႔ ေရာက္လတၱံ။

ေရာက္လီေသာခါ၊ မိန္းစစ္ရာတြင္၊ အသင္ဆတ္မ၊ ပဇာေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ၾကက္မနီတုံ၊ ဥသုိက္ျမဳံကုိ၊ အကုန္ျပစ္ျပစ္၊ နင္း၍ပစ္သည္၊ ေျဖရမည္ဟု ဆိုလတၱံ။ ဆိုလီေသာခါ၊ ဆတ္႐ို႕ဘာသာ၊ ညအခါတြင္၊ ေတာမွာေပါက္ေရာက္၊ ႀကီးေျမာက္သစ္ပင္၊ သျပဳပင္ေအာက္၊ အိပ္မည္ဟုပင္၊ နီလီက်င္ေသာ္၊ သစ္ပင္ထက္က၊ မကၠဋဟု၊ ေမ်ာက္ကနီျပီး၊၊ သျပဳသီးႏွင့္၊ အၿပီးထုိခါ၊ ခ်ပစ္ပါေသာ္၊ ကၽြန္ေတာ္မ၏၊ ေက်ာက္သားေနာက္ကုန္း၊ ဘုံးဘုံးက်ရာ၊ လန္႔ေၾကာက္ကာျဖင့္၊ ၿပီးလာခုန္ထြက္၊ ေတာၾကက္သုိက္ျမဳံ၊ နင္းမိတုံက၊ ပ်က္စီးရသည္၊ ေဒါသစိတ္ထြက္၊ နင္းဖ်က္သည္သာ၊ မဟုတ္ပါဟု၊ ေၾကာင္းရာစကားေျပာလတၱံ။ ေျပာျငားလီက၊ မကၠဋကုိ၊ အရရွိေတာ္၊ ေခၚရမည္ဟု၊ အျပင္းတခါ ေစလတၱံ။

ေမ်ာက္ကုိတဖန္၊ ေခၚခီျပန္က၊ မိန္းျမန္းစစ္ခ်က္၊ ေမ်ာက္ဆုိခ်က္မွာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ၊ ညဥ့္အခါတြင္၊ သျပဳပင္၌၊ ကုိင္တြင္နီၿပီး၊ သျပဳသီးကုိ၊ စားမည္ျပဳခါ၊ နီလီပါေသာ္၊ သံ၀ါႀကီးလွ၊ ေရာင္းရင္မက၊ လန္႔ေၾကာက္စရာ၊ ဟစ္ေအာ္ပါက၊ လန္႔ေၾကာက္လွ၍၊ လက္မွာကုိင္ျပီး၊ သျပဳသီးလွ်င္၊ လက္မွလြတ္ကာ၊ က်လီပါက၊ နာၾကင္ရ၏၊ ေဒါသစိတ္ထြက္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား၊ မဟုတ္ပါဟု ဆုိလတၱံ။

ထုိသုိ႔ဆုိခါ၊ ေတာင္ယာပုိင္သွ်င္၊ ယာသခင္က၊ သံလွ်င္ႀကီးလွ၊ ေရာင္းရင္မကုိ၊ အရေခၚခီ၊ ေစလတၱံ။ ထုိသုိ႔ေစခါ၊ သံ၀ါၾကီးလွ၊ ေရာင္းရင္မလည္း၊ ယာသွ်င္ရွိေမွာက္ ေရာက္လတၱံ။ ထုိသုိ႔ေရာက္ခါ၊ မိန္းစစ္ရာတြင္၊ သင္ေရာင္းရင္မ၊ ႀကီးလွအသံ၊ ေတာလုံးညံေအာင္၊ ပဇာျဖစ္၍၊ ေအာ္သနည္းဟု မိန္းလတၱံ။

ထိုသို႔မိန္းခါ၊ သံ၀ါႀကီးထ၊ ေရာင္းရင္မက၊ ငွက္႐ို႕ဘာသာ၊ သစ္ပင္ထက္မွာ၊ အိပ္ေပ်ာ္နီဆိုက္၊ ထုိအခုိက္တြင္၊ ငွက္ငယ္ပန္ဇင္း၊ ကၽြန္႔၀မ္းတြင္းသုိ႔၊ ၀င္မည္ဟုပင္၊ ျပဳပ်င္ေသာခါ၊ ေၾကာက္လန္႕စြာျဖင့္၊ ေအာ္ရပါသည္၊ သတၱ၀ါမ်ားေျမာင္၊ ေၾကာက္လန္႔ေအာင္ဟု၊ ၾကံေဆာင္ျခင္းကား၊ မဟုတ္ပါဟု ဆုိလတၱံ။

ထုိေသာခါ၀ယ္၊ ပန္ဇင္းငယ္ကို၊ ရွိေတာ္ေမွာက္သုိ႔၊ အေရာက္ထုိခါ၊ ေခၚလတၱံ။ ယာသွ်င္ရွိေမွာက္၊ ပန္ဇင္းေရာက္က၊ သင္ပန္ဇင္း၊ ငွက္႐ို႕ဘာသာ၊ မဟုတ္ပါဘဲ၊ သံ၀ါႀကီးထ၊ ေရာင္းရင္မ၏၊ ၀မ္းတြင္းကုိသာ၊ ၀င္ဖုိ႔ရွာသည္၊ ပဇာေၾကာင္းရင္း၊ ဟိသနည္းဟု မိန္းလတၱံ။

မိန္းလီေသာခါ၊ ေျဖသည္မွာကား၊ ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ၊ ေခ်ာင္းသာျမစ္နား၊ ဇီးကုိင္းဖ်ားတြင္၊ နီပါေသာခါ၊ ကၽြန္႔မွာမိတ္ေဆြ၊ ဖားျပဳတ္ေကက၊ ျဖားရီတက္မွာ၊ အုံးေဘာင္စီးလွ်က္၊ ၀င္၍လာေက၊ အေဆြဖားျပဳတ္၊ ဇာျပည္ဇာရြာ၊ ဇာကလာေက၊ ဇာဇာသတင္း၊ ထူးသနည္းဟု၊ မိန္းလီေသာခါ၊ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ၊ ဖားျပဳတ္ေကက၊ သမုဒၵရာ၊ သီတာရီၿမီ၊ မုိးလီမုန္တုိင္း၊ အံုးမိႈင္းမိႈင္းႏွင့္၊ ေတာ္လဲပဲ့တင္၊ ငလွ်င္ၿမီႀကီးလႈပ္လိမၼည္၊၊ ထိုသို႔လႈပ္ခါ၊ ကၽြန္းဒီပါမွာ၊ တြင္းမွာေျမာက္ေတာင့္၊ ခုႏွစ္ေတာင့္လည္း၊ က်ိဳးလိမၼည္၊၊ လူလည္းေလးစု၊ ကဲြလိမၼည္၊၊ ႀကီးသူ၀မ္းေခါင္း၊ ငယ္သူေအာင္း၊ တေၾကာင္းထုိတြင္၊ ခ်မ္းသာအင္ကို၊ ျမင္လိမၼည္ဟု၊ ေျပာလီေသာခါ၊ ေၾကာက္သည္အားႏွင့္၊ ႀကီးသူရွာေက၊ ေရာင္းရင္၀မ္းသို႔၊ ၀င္ဖို႔အမွန္၊ ၾကံပါသည္ဟု ဆုိလတၱံ။

ထုိသုိ႔ဆုိခါ၊ ယာကုိစုိးနင္း၊ ယာပုိင္မင္းက၊ ဖားျပဳတ္မုိက္ကို၊ ေခၚရမည္ဟု ေစလတၱံ။ ေစလီေသာခါ၊ ဖားျပဳတ္ထံသုိ႔၊ တမန္ထုိခါ လားလတၱံ။ တမန္ေရာက္လစ္၊ ဖားျပဳတ္မုိက္က၊ ထုိကုိေယာင္ေယာင္၊ ေဒေယာင္ယာင္ႏွင့္ နီလတၱံ။

ထပ္ခါထပ္ခါ၊ ေခၚမ်ားလာ၍၊ မနီသာေက၊ ခုန္ကာစုိက္စုိက္၊ လုိက္၍လည္းလာ၊ ရွိမွာေရာက္၍၊ စစ္မိန္းပါေက၊ မာယာပရိယာယ္၊ လြန္ဆန္းၾကယ္၍၊ ရယ္ဘြယ္စရာ၊ ျပဳသည္မွာကား၊ ၿခီလက္ေျပာင္းျပန္၊ မ်က္ဆံသီသုတ္၊ ဖားျပဳတ္ေကမွာ၊ လွ်ာကုိထုတ္လုိ႔၊ သီ႐ုပ္ပ်င္ကာ၊ အျဖာျဖာႏွင့္၊ မာယာပရိယာယ္၊ ညာဏ္ဆန္းၾကယ္စြာ၊ ျပလီေသာခါ၊ ယာႀကီးသခင္၊ စပါးသွ်င္က၊ အျမင္ကတ္ေက၊ ဖားျပဳတ္ေကကို၊ လိမ္လည္ေျပာမႈ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ထုဟု၊ ပီးသည့္အာဏာ၊ လက္မရြန္႔႐ုိ႕၊ ထုျပန္ပါေက၊ ေက်ာက္ႏွင့္ထုယင့္၊ ဖားျပဳတ္ေကမွာ၊ ေၾကာတက္ယင့္လည္း တက္လတၱံ။

ထုိသည္အခါ၊ ပါးစခံတြင္း၊ ဖားျပဳတ္ေကမွာ၊ သီြးဖ်င္းဖ်င္းႏွင့္၊ ခုန္ကာခုန္ကာ၊ လားလီပါေက၊ လမ္းမွာတြိျငား၊ လူအမ်ားက၊ အေဆြဖားျပဳတ္၊ နီလြန္းလွပါ၊ ဇာကလာဟု၊ မိန္းခါကာလ၊ သူႀကီးၿမီတုိင္း၊ ေက်းကုိင္းရြာစား၊ အိမ္သုိ႔လား၍၊ ကြမ္းစားရသည္၊ အိုမိတ္ေဆြဟု၊ ဖားျပဳတ္ေကကဆုိလတၱံ။ ။

(ဤတြင္ ဖားျပဳတ္ေက၀တၳဳဆံုးပါလီ၏။ မဆံုးသိမ့္ေက က်န္ေရလူတိဆက္ေျပာပါလီ။)

ရွိေဟာင္းပီမူ ရခိုင္အခ်စ္ရတု


သာၾကည္ယုယ
မေပ်ာ္ရသည္ၾကာလွၿပီ အသွ်င့္သား
အရႊီသည္ ပန္းႏွင့္တူစြ
စႏၵာျဖဴသည္
ႀကိဳးၾကာမယ္ထက္ပူ၍
တၾကဴၾကဴလြမ္း႐ုတ
ေမာင္ေၾကာင့္ပူဆာ
မခံသာသည္
မ်ားစြာ၀ဋ္ဒုကၡတည္း --။

ပူျခင္းလွသည္ႀကီး၍ေပ
ဦးေဂါင္းထိပ္ျပင္
လက္စံုတင္ေက
ကၽြန္လွ်င္ကန္ေတာ့ေပ၏ --။

ေၾကာင္းျခင္းစစ္ မွာလိုက္မည္
စၾကၠာပိုင္သား
ေမ့သက္ထားသည္
ရႊီနားတဖန္တည္ေလာ့ --။

ရွိက၀ယ္ကုသိုလ္ေဟာင္း
ဘုရားစိေႏၵ
ျမတ္ဗုေဒၶမွာ
ေညာင္ရည္ပန္းသာေလာင္း၍
ဆုပန္ေတာင္းျပဳခမည္
ၾကမၼာက်ဳိးစက္
ဒါနဖက္ေက
မပ်က္သစၥာလြယ္၍
ဤလူ႔ျပည္ဤဌာန
ေမာင္ႏွင့္အတူ
ေတာင္းဆုယူေက
ႏွစ္ဆူေပါင္းေဖာ္ၾက၍
ေအာ္ - တူတကြသည္ နီစိုင္တြင္
အလွယင့္ယူ
ခ်စ္သူသားဖခင္လည္း
၀ီးရပ္ခြင္သည္တိုင္းတပါး
သူ႔တိုင္းျပည္ကို
လားသည္ဤေၾကာင္းလ်ားေၾကာင့္
အို ၀မ္းနည္းသည္ စားေသာက္မၿခီ
ညည့္ႏွင့္နိသည္
ေျခာက္ဆယ္ေပါင္းနာရီတြင္
လြမ္းသက္၀ီညႇိဳးႏွမ
ကမ္ဖာခိုးထူ
မိႈင္းမိႈင္းလူသည္
ႏွစ္ဆူနီႏွင့္လကို
ေတာင့္တဘိ နီစိုင္တြင္
အခ်စ္မၿပီ
ေမာင့္သက္၀ီေက
ဒါလီေမာင္ပန္းပင္ကို
လြန္ၾကည္ညိဳသည္
လူကိုမေျပာ
ခ်စ္ေတအားကို
ေမလွ်င္၀မ္းတြင္ထား၏ --။

ၿဂိဳးလွညိဳ ရႊီငွက္မ
နိညမဆို
ေတာၿမိဳင္ညိဳမွာ
ဖိုကိုလြမ္း႐ို႕တ၍
နိည၀ယ္အျပန္ျပန္
နာရီခတ္တြင္
ေမာင့္ကိုတြက္က်ျပန္ကာ
ေကသာဆံ ေသွ်ာင္အံုးလံုး
ပန္းကံုးမဆင္
ဆီမပ်င္ေက
ေမလွ်င္ျဖစ္နီပါ၏ --။

ႏွလံုးသည္ စိတ္၀ီဆာ
နံသာဆီႀကိဳင္
ကတိုး႐ိုင္လည္း
ႏွမကိုယ္ႏွင့္ကြာ၍
ေမာင္ေၾကာင့္သာ စိတ္ဆိုးညစ္
ပတင္းညိဳေက
လီခ်ိဳသလြန္သာက
ငိုစိတ္ျဖစ္ နီစိုင္ခါ
ဥၾသဖိုးေခါင္
ကုကၠေလာင္ေက
၀ါေရာင္က်ဴးျမည္လာလည္း --။

တသႀကၤန္လြန္လီေျမာက္
အို - ရတုတဖန္
ရာသီျပန္ေက
၀ႆန္မိုးဦးေရာက္၍
ေတာင္ေျမာက္ရပ္သွ်စ္မ်က္ႏွာ
စိမ္းျမညိဳ၀ီ
ကမ္ဖာၿမီမွာ
ရီလွ်င္အီးျမျမႏွင့္
အင္းအိုင္ထဲဖားမ်ားစြာ
မစဲအသံ
တၾကံၾကံသည္
၀ႆန္မိုးကိုေခၚ၍
ထက္အာကာဘံုတ႐ိုး
ႀကီးလွအသံ
တညံညံေက
႐ံုလွ်င္ဟစ္ကာႀကိဳး၍
တၿဖိဳးၿဖိဳးသြန္းက်လာ
၀ႆန္ရာသီ
မိုးဦးခ်ီေသာ္
ေတာင္လီဖ်ဴးကာကာႏွင့္
ေမလွ်င္ရင္လံုးအီး
နဂရစ္ေတာင္ေယာင္
၀င္းလင္းေျပာင္သည္
ေမကမေပ်ာ္ဘိလည္း --။

တေယာက္တည္း ေမ့တကိုယ္
ဟိလတ္မေနာ္
စက္ေတာ္ေခၚေက
ေမကမေပ်ာ္လိုလည္း --။

တေယာက္တည္း လံုးခ်င္းသာ
ခန္းမဆယ္ေတာင္
တိုက္ခန္းေဆာင္မွာ
ေမာင့္ကိုယ္ကိုမႊီ၍စမ္း
ေမာင္ကိုယ္ငြိ
မတြိေသာခါ
ေမ႐ို႕မွာေက
တံုစြာတခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္
တ,ႏိုးႏိုးၾကက္သီး၀ွန္
ပူပန္ေပ်ာင္းပ်
ေမာင့္ကိုတေက
အလွရင္လံုးႏြမ္၍
မိုးေသာက္ျပန္ထတံုေသာခါ
ဗိမွာန္အိမ္နား
ပန္းစံကားသည္
သစ္ဖ်ားအခက္မွာကား
ငွက္ရႊီ၀ါေက တတြတ္တြတ္
(ေရာက္ပ်ာ ေရာက္ပ်ာ)
ၾတင္းျငာေက
က်ဴးကာနမိတ္ဖတ္၍
ျမည္တမ္းရြတ္သည္ ငွက္ရႊီ၀ါ
နိညမဟူ
ေမာင့္ခ်စ္သူေလ
ေမျဖဴၾကားလီပါက
အဂယင့္သာ ဟုတ္စႏိုး
ခ်စ္မိုးစံုလင္
ရာသက္ၾကင္သည္
အယင္ေမာင္ေရာက္ဖို႔ဟု
လြမ္းစိတ္ျဖစ္နီစိုင္တြင္
ပဥၥင္တူရိယာ
ႏွဲခရာေက
ညီညာတီးမႈတ္က်င္၍
လြန္ေပ်ာ္ရႊင္ လူအမ်ား
ဇေၾကာ့ကၿခီ
႐ုပ္မ်ိးစီေက
အညီယိုးဒယားႏွင့္
သဘင္မ်ားပဲြရံရာ
လက္ဖ်ားကိုခ်ီ
သူ႔သက္၀ီသည္
ကိုယ္စီသားႏွင့္လာ၍
မိေပ်ာ္ျငားဖသက္ႏွံ
ေမာင္ဇံပူဆာ
ဖကိုရွာေက
ၿမီမွာလွဴးကာျပန္၍
တၾကံၾကံ ငိုလိုက္လတ္က
အလွယင့္ယူ
ေမျဖဴစိတ္ပူဆာလည္း --။

ေျပာစရာ ဆိုမတတ္
မြီးမိခင္မွာ
ရင္ကိုထုေထာင္းသတ္၍
ဖခင္တြက္မည္ေၾကာင့္
မြီးေမအသက္ပင္
သီလွ်င္ေတာ့မည္ဟူ၍
အူသဲၿခီ တံုလို႔ခ်ိ
ဆီး၀ါးဂါထာ
မရသာေသာ္
ျပင္းစြာေလာင္သည့္မီးကို
ေစာင့္ထိမ္းသည္ ၿငိမ္းသက္ေအာင္
ေစတနာေက
မိတၲာဆြမ္းျဖင့္ေလာင္း၍
(-- ပီေပ်ာက္ --)

တိုင္းရပ္ၿမီ မိဇၩိမ
မိဘဌာန
ေရာက္လတ္ေသာခါ
ႏွစ္ပါးေမာင္ႏွံ
ဆရာ့ထံမွာ
၀ပ္စင္းေလွ်ာက္ေတာင္းပန္၍
ေဇတ၀န္ျမတ္ေက်ာင္းေတာ္
လုပ္လတ္ၿပီးခါ
တိုင္းသူျပည္သား
ေကာင္းမႈဖက္ေက
မိတၲာရီစက္ခ်၍
၀သုမ္ဒရီၿမီေစာင့္နတ္
ေဘာ္သွ်င္မနတ္လူျဗဟၼာ
ေကာင္းခ်ိမ့္ျပဳေက
နတ္လူသာထုေခၚစီေသာ၀္လည္း --။

(နာမည္မသိ စာဆို)

မ်ည္းမတ္တိ

လူဆိုစြာ
ကမၻာကိုမွီ (23 1/2) ဒီဂရီ
ေအာက္ၿခီကပင္ တိမ္းေစာင္းနီေရလတ္ --။


ျဖတ္လမ္းလိုက္လူလိုက္
နဖူးသိုက္တူးလူက တူးပနာ
မာနကိုခ၀ါခ်
ခံယူခ်က္ကို ဆီးဆိုး
မိုးခါးရီ ေသာက္လူကေသာက္ --။

တေယာက္
ႏွစ္ေယာက္
သံုးေယာက္
ရြီမေလာက္ --။

ေက်ာက္ေဆာင္ကို အားက်
ေဂ်ာင္ထဲက ဖြဲရာက်ေခ်တရြီ
ဆႄကြီဒႆနတိနန္႔ က်င္ကိုင္
သီအိုရီမိႈတက္တိနန္႔ လံဆြဲယင္း
လိုင္ေၾကာတင္းေရလို ့ဆိုခ်င္ဆို
အပိုမဟိေရ သိကၡာတခ်ပ္ကို
အလိုဟိေရ ရိကၡာတနပ္မ်ိဳဖို႔
အခ်ိဳသကာရွာ ပုရစ္မ်က္ႏွာတပိုင္းနန္ ့
သမိုင္းဘင္းဂ်ီ မခံႏိုင္ --။

(လႈိင္း ဂစၦပ)
(ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ကဗ်ာမ်ား)
Free4Arakan.Blogspot.Com မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ကိုယ့္လူသီသင့္ေရ

သကၠရာဇ္ကို မြားမ်ိဳ
သိကၡာကို ေရာင္းစား
အႏွစ္မဲ့စကားနန္႔ တည္ေဆာက္
ကိုယ့္အရိပ္ကို ေၾကာက္နီေရကိုယ့္လူ
တျခားသူတိကို ဒူးေထာက္ေအာင္
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြာ အဆန္းလား --။

အလုပ္မလုပ္ဘဲ
အသွ်တ္ကိုေတာ့ခါ
သွ်တ္သထက္သွ်ဳတ္ေအာင္လုပ္
မဟုတ္စြာတိနန္႔ ေႏွာင္ဖြဲ႕
ကဲ့ရဲ့မႈနန္႔ ခင္းက်င္း
အမုန္းျပတင္းေပါက္မွာ
ရန္မူဖို႔ရာ ေရွာက္လို႔နီ --။

ကိုယ့္လူ၏မေသခ်ာမႈက
တျခားလူတိကို ေတြေ၀စီေရ
တပါးသူတိကို

ငလိငလည္ျဖစ္စီေရ
အဂယင့္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ေက
(အမွန္ဗ်ာယ္) ကိုယ္လူသီသင့္ေရ --။

ဘေစာတင္
(ရခိုင့္လြတ္လပ္ေရးစာေစာင္မွ)

Friday, August 29, 2008

ပိတကာသီးေခတ္ႏွင့္ ပညာဟိေမာင္ပန္းသီး


ပိတကာသီးေခတ္ႏွင့္ ပညာဟိေမာင္ပန္းသီး
============================

အခါတပါးတြင္ ရခိုင္ျပည္တြင္ အလြန္နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ပညာဟိတဦးဟိသည္။ သူ၏ကေလာင္နာမည္မွာ (ေမာင္ပန္းသီး) ျဖစ္သည္။ သူသည္မ်ိဳးရိုးစိုင္ဆက္ခ်မ္းသာေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ မႊီးဖြားလူသူတဦးျဖစ္သည္။ လက္မႊီးမီးမေလာင္ ၿခီမႊီးမီးမေလာင္ျပဳစုႀကီးျပင္းလာသူတဦးလည္းျဖစ္သည္။ အရပ္လည္း (၆) ေပေက်ာ္ရွည္ေသာ အာဃေယာက္က်ားလည္းျဖစ္သည္။ ေယာက္က်ားပီသသည္ကတေၾကာင္း၊ မိဘမ်ိဳးရိုးစိုင္ဆက္ခ်မ္းသာသည္ကတေၾကာင္း၊ ဥပတိရုပ္ေကာင္းၿပီး ခန္႔ျငားထည္၀ါက်က္သေရဟိသည္ကတေၾကာင္း၊ ဘက္ေပါင္းစံုျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ သူ႔အားမိမၼမ်ား အလြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။

သို႔ေသာ္သူသည္ အလြန္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူတဦးျဖစ္သည္။ မိမၼလံုး၀မလိုက္စား။ အေသာက္စကားကင္းသည္။ သူတပါးအားကူညီရိုင္းပင္းတတ္သည္။ ၾကင္နာသနားတတ္သည္။ အငယ္ကပင္ သူ႔ေက်ာင္းနီဖက္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ၀ယ္ႏိုင္၊ လြယ္အိပ္ေက်ာက္သင္ပုန္းမ၀ယ္ႏိုင္ ထိုအခါမ်ားတြင္ သူက မုန္႔ဖိုးထဲကေငြကို ပီးကမ္းစြန္႔ႀကဲေလ့ဟိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူအားသူငယ္ခ်င္းမ်ားက အေခ်ကပင္ (သူေတာ္ေခ်) ဟု ခ်စ္၍ေတာ့၍ေခၚၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ကား ခိုင္မာျပတ္သားသည္။ ႏွမ္းတစိသားလည္းအေလွ်ာ့မပီးတတ္။ ႏွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္လည္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားေသာက္စားေပ်ာ္ပါးရန္ဖိတ္ေခၚေသာအခါ သူကခါးခါးသီးသီးျငင္းဆန္တတ္တသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သူအားခ်စ္လည္းခ်စ္သည္ မုန္းလည္းမုန္းသည္။ ခ်စ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းက သူရို႔ဒုကၡေရာက္ေသာအခါ သူက နိမဆိုင္းညမဆိုင္း ကူညီတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မုန္းရသည့္အေၾကာင္းက ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးအႀကံမ်ားကို လက္မခံေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ၀ါတြင္း၀ါဆို အခါႀကီးရက္ႀကီးသႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္လွ်င္မဟုတ္ ၀ါတြင္းကာလ လျပည့္လကြယ္တရက္မပ်က္ဥပုသ္ေစာင့္သည္။ ၀ါကၽြတ္လြန္ေသာ္လည္း ဘုရားေက်ာင္းကန္လားၿမဲလားကာ ဆရာသမားမ်ားအား ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ေလ့ဟိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူသည္ အေခ်ကပင္ (ဘုရားတကာေက်ာင္းတကာ) ဟူေသာဘဲြ႔နာမကို ပါရမီဘ၀ကံအေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ ပိုင္ဆိုင္ထားသူတဦးလည္းျဖစ္သည္။

သူသည္စာအလြန္ေတာ္သူတဦးလည္းျဖစ္သည္။ စာလည္းအလြန္ႀကိဳးစားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္းတိုင္းတြင္ပထမအၿမဲတမ္းရသည္။ အားကစားလည္းအလြန္ထူးခၽြန္သည္။ စြယ္စံုရပါရမီသွ်င္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဆရာမမ်ားက သူ႔အားအလြန္ခ်စ္ခင္အားကိုးသည္။ ၿမိဳ႔မ်က္ႏွာပန္းအျဖစ္တင္စားၾကသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းလူရည္ခၽြန္အရြီးခံရၿပီး ငပလီ၊ ေရႊ၀ါက်ိဳင္စသျဖင့္ ျမန္မာျပည္အႏွမ့္ လူရည္ခၽြန္စခန္းမ်ားကိုလည္းေရာက္ဖူးသည္။ ဆယ္တန္းတြင္ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ ဂုဏ္ထူး (၄) ဘာသာျဖင့္ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ေအာင္ျမင္သည္။ ဆယ္တန္းကို (၄) ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ေအာင္ျမင္သူမွာ သူရို႔ၿမိဳ႕သမိုင္းတြင္ သူသာလွ်င္ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ က်န္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂုဏ္ထူး (၁) ဘာသာ (၂) ဘာသာျဖင့္ေအာင္ျမင္သူ မဟိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ဆီးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရေသာ္လည္း ဆရာ၀န္ဘ၀ကိုစြန္႔ၿပီး သူ၀ါသနာပါရာ ျမန္မာစာအဓိကျဖင့္ တန္းျမင့္မဟာ၀ိဇၨာဘဲြ႔ကို ထူးခၽြန္စြာဆြတ္ခူးေအာင္ျမင္ခသည္။ တကၠသိုလ္ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ သူ၏ဖူးစာပါရမီသွ်င္ႏွင့္တြိဆံုၿပီး အိမ္ေထာင္က်သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျမန္မာစာဌာနတြင္ နည္းျပဆရာအျဖစ္စတင္အမႈထမ္း၍ သူ၏ထူးကဲေသာအရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ားမၾကာသူသည္ ျမန္မာစာဌာနတြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡတဦးျဖစ္လာသည္။ အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ ပါေမာကၡျဖစ္လာသူဟူ၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သမိုင္းတြင္ ပညာဟိေမာင္ပန္းသီးတဦးတည္းသာလွ်င္ဟိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စာပီေလာကတြင္ ေမာင္ပန္းသီး၏နာမအသွ်ိန္အ၀ါေၾကာင့္ မ်က္ႏွာပန္းအလြန္ပြင့္လန္းၾကသည္။ ဂုဏ္ယူေျမာက္ႄကြၾကသည္။

ပညာဟိေမာင္ပန္းသီးသည္ အလြန္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္သူလည္းျဖစ္သည္။ သူ႔တပည့္သားသမီးမ်ားအား (အမ်ိဳးသီလ၊ ႏွစ္ဌာနကို၊ ျပည့္၀မ႑ိဳင္၊ ေစာင့္စြမ္းႏိုင္၍၊ ရကၡိဳင္၀ံသ၊ ဘဲြ႔မည္လွျဖင့္၊ အႏြတၱသညာ၊ ေခၚအပ္စြာတည့္။) ဟူေသာ သူ၏လက္သံုးအသွ်င္နာဂိႏၵေမာ္ကြန္းလကၤာျဖင့္ ဆိုဆံုးမေလ့ဟိသည္။ သို႔ေသာ္ လကၤာတပုဒ္လံုးကိုကား သူတခါမွမဖတ္ဖူးေပ။ ျမင္လည္းမျမင္ဖူးေပ။ အသွ်င္နာဂိႏၵကား ေလးၿမိဳ႔ေခတ္စာဆိုလား၊ ေျမာက္ဦးေခတ္စာဆိုလား အတိအက်မသိ။ တခါတြင္ ေလးၿမိဳ႔ေခတ္က၊ တခါတြင္၊ ေျမာက္ဦးေခတ္က၊ တခါတြင္ ေ၀သလီေခတ္ကစသည္ျဖင့္ ေယာင္သၽႊီးလုပ္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ နဖူးေျပာင္ေျပာင္ျဖင့္ မွင္အလြန္ေကာင္းသျဖင့္ တပည့္သားသမီးမ်ားက သူေျပာတိုင္း အားကိုးယံုၾကည္သည္။ ဆရာႀကီးေဖေမာင္တင္ရြီးေသာျမန္မာစာပီသမိုင္းကို အစအဆံုးမၾကည့္ဘဲ ႏႈတ္က်က္ရြတ္ျပႏိုင္သူအျဖစ္ ေလးစားဂုဏ္ယူသည္။

ေမာင္ပန္းသီးမွာ ယခုအခါအသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၿပီး ပညာေရးေလာကမွ အနားယူလားၿပီးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းဟိ သူ၏သမီးႀကီးအိမ္တြင္ခ်မ္းသားစြာနီထိုင္လွ်က္ဟိသည္။ သမီးႀကီးတြင္ သားႀကီးတေယာက္၊ သမီးတေယာက္ထြန္းကားသည္။ သူ၏ၿမီးမ်ားက သူ႔အား (အဖိုးသွ်င္၊ အဖိုးသွ်င္) ဟုေခၚလွ်င္ သူသည္အလြန္၀မ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္ရသည္။ သူ႔ၿမီးမ်ားအား ပညာအမႊီလက္ဆင့္ကမ္းပီးရသည္ကို ၀မ္းသာမဆံုးျဖစ္သည္။ (၅) ႏွစ္အရြယ္ၿမီးထြီးေခ်မွာ သူငယ္တန္းဖတ္စာသစ္ကို တလံုးမက်န္အဖိုးသွ်င္ရွိတြင္ အလြတ္ရြတ္ျပႏိုင္သည္။ မပီတြတ္တြတ္ပီတြတ္တြတ္ အဖိုးသွ်င္အား နားမလည္သည္မ်ားကိုလည္း မိန္းျမန္းေလ့ဟိသည္။ တခါတရီတြင္ လံုး၀အဓိပၸါယ္မဟိေသာမိန္းခြန္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အဖိုးသွ်င္က စိတ္ရွည္လက္ရွည္ယွင္းျပတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ (အဖိုးသွ်င္ ေဘာ္လံုးဇာျဖစ္လံုးေရလဲ) စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ (ေဘာ္လံုးျဖစ္လို႔ လံုးေရပုေခ်) ဟု အသခၤတဥာဏ္ျဖင့္ မဆိုင္းမတြက္ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေျဖႏိုင္သည္။

ၿမီးအႀကီးသူမွာ ေလးတန္းေအာင္ၿပီးျဖစ္သည္။ အဖိုးသွ်င္အိမ္တြင္ ရခိုင္ပညာဟိမ်ားလာေရာက္၍ စာအေၾကာင္းပီအေၾကာင္း၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဓည၀တီအေၾကာင္း၊ ေ၀သာလီအေၾကာင္း၊ သု၀ဏၰေဒ၀ီအေၾကာင္း၊ မင္းထီးမင္းဘာအေၾကာင္း၊ စသည့္အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားကို အာေဘာင္အာရင္းသံမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည္မ်ားကို စိတ္၀င္တစားနားေထာင္ေလ့ဟိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္အသက္ငယ္ပင္ငယ္ေသာ္ျငားလည္း ရခိုင္သမိုင္းေၾကာင္းကို ရင္းႏွီးအကၽြမ္း၀င္သည္။ (ရခိုင္အစ မာရယုက၊ ဘီစီ (၃၃၂၅) တြင္ ရခိုင္သမိုင္းစတင္သည္။ ရခိုင္သားသည္ (အာရီယံႏြယ္မ်ိဳးျဖစ္သည္၊) အစဟိသည္ျဖင့္ သူ၏ေက်ာင္းနီဖက္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ေဖာက္သည္ခ်ေျပာျပႏိုင္သည္။

တရက္နိတြင္ သူသည္အဖိုးသွ်င္အား မိန္းခြန္းတခုမိန္းလတ္သည္။ (အဖိုးသွ်င္ (ရခိုင္မွာစာမဟိ) ဆိုစြာဟုတ္ေတလား။ ေက်ာင္းကဆရာမက ယင္းပိုင္ေယွာင္ေျပာပါေရ)။ ထိုအခါ ပညာဟိေမာင္ပန္းသီးက သူ႔ၿမီးအား မာန္ပါပါျဖင့္ (အေ၀း အခုမင္းဖတ္နီေရ ျမန္မာစာက ရခိုင္စာခ်င့္။ မင္းအစာကိုေျပာေရလဲ) ဟု ေအာ္ေငါက္လိုက္သည္။ ေယခါ သူ႔ၿမီးက (ေယေကအဖိုးသွ်င္ (သေဘၤာသီး) ကို (ပိတကာသီး) လို႔ ေမာင္ေမာင္ရို႔ ရခိုင္မွာေခၚပါေရမနား၊ ေအမွာက (သေဘၤာသီး) လို႔ရာ ရြီးထားပါေရ။) ဟုဆိုသည္။ ထိုအခါ အဖိုးသွ်င္က (အေ၀း ယင္းသူရို႔တိ ခိုးထားစြာ ခိုးထားစြာ) ဟုေအာ္သည္။

တရက္နိတြင္ ၿမီးအႀကီးသူ ျမန္မာစကားပံုမ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္နီသည္။ ထိုတြင္ (ပညာဟိ သတိျဖစ္ခဲ) ဟူေသာစကားပံုကို နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္နီသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖိုးသွ်င္အား (အဖိုးသွ်င္ ပညာဟိ သတိျဖစ္ျဖစ္ခဲ) ဆိုစြာ ပဇာကိုေျပာစြာပါလဲ။) ဟုမိန္းလိုက္သည္။ ထိုအခါ အဖိုးသွ်င္က သူ႔ကိုယ္သူလက္ညွိဳးထိုးလွ်က္ (အေ၀းၿမီးေခ် ငါ့ကိုၾကည့္ ငါ့ကိုၾကည့္၊ ပညာဟိဆိုစြာ (အိုပင္အိုေကလည္း သတိမမိ) ဆိုစြာကိုေျပာစြာ) ဟု ေျဖသည္။ ယင္းကာလ ငါးႏွစ္အရြယ္ၿမီးထြီးအပုေခ်က (ဟ ဟာဟ ရယ္လိုက္ရ) ဟု စာဖတ္သံႏွင့္လားတိုက္ဆိုင္နီသည္။ ထိုအခါ ပညာဟိေမာင္ပန္းသီးက သူ႔အားအယြဲ႕တိုက္သည္အထင္ျဖင့္ (ေဟးေကာင္မေခ် မဖတ္ကဲ့၊ တန္႔တန္႔) ဟု ဟန္႔တားလိုက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ သူသည္ရွက္ရွက္ျဖင့္ (ေအခုေခတ္ အဂယင့္ ပိတကာသီးေခတ္အမွန္။ အႀကီးကေအာက္က အငယ္ကအထက္က) ဟု ဘုေျပာၿပီးလွ်င္ ဘုရားခန္းထဲသို႔ ပုတီးစိတ္ရန္လွမ္း၀င္လိုက္သည္။Wednesday, August 27, 2008

ဇတ္လမ္းကို အဆံုးသတ္ခန္း


ဇတ္လမ္းကို အဆံုးသတ္ခန္း
===================

သဘာပတိမ်ားႄကြလာေက
ရပ္ေစာက္ရပ္အေလးျပဳရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

သက္တန္းကုန္ ၀န္ႀကီးတိနန္႔တြိတိုင္း
ခါးကိုင္းဦးၫြတ္ အ႐ိုအေသပီးရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

ျပကၡဒိန္မွာ ဆီးမွင္အနီကြက္က်ား
ရက္တိကမ်ားမ်ား
ညိတိုင္းညိတိုင္း ဆႏၵျပရဖို႔လား
အခမ္းအနား အခမ္းအနား နိမအားညမအား
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

အစည္းအေ၀းတက္တိုင္း
ေငြေရေၾကးေရးအယႈတ္ယွင္းရ
ညီညြတ္ေရး ညီညြတ္ေရးဆိုဗ်ာ
နဖူးကဲြဒူးၿပဲ အလဲထိုးရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

အခ်ိန္တန္ေက အခ်ိန္မွန္ထုတ္ျပန္ေရ
လံၾကဳတ္သတင္းတိကို
ေရဒီယိုဖြင့္တိုင္းၾကားနာရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

ရခိုင္တခြန္းမပါ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားျမန္မာသတင္းစာကို
လစဥ္ပံုမွန္ စာမ်က္ႏွာလွန္လွန္ဗ်ာဖတ္ရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္းေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

မျမင္ခ်င္ မၾကည့္ခ်င္အဆံုး
မ်က္ႏွာတိကို
ျမင္ရျပံဳးျပရ ဘ၀ဒုကၡမ်ားစြာနန္႔
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

ရန္သူကို ေတာ္လွန္ဖို႔အခ်ိန္မရ
ေရႊလဒမ်ားကိုက်ည္း တိုက္ခိုက္နီရ
ကၽြန္ေတာ့္မွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
ပင္ပန္းလားခပါဗ်ာ --။

(သာလွဦး)

ေထာင္တည္ေမာ္ကြန္းသူရဲ

ေထာင္တည္ေမာ္ကြန္းသူရဲ
=================

အဖဲြ႕အစည္းတခု၏နယက
အႀကံပီးအရာဟိႀကီးပ
႐ုတ္တရသီဆံုး သွ်င္လူအားလံုး
ယူက်ံဳးမရ ႏွၿမိဳးတသ
အဖရခိုင္ျပည္၏သားေကာင္းရတနာၾကယ္မြန္
အခ်ိန္မတန္ခင္
ကြယ္လြန္စြာေစာ
အကၽြႏု္ပ္႐ို႕အား
ေၾကာခိုင္းလားဗ်ာယ္ --။

ဘေစာင္ပ်င္လို႔ ရက္စက္စြာလဲ
ေခၚေကလည္းမထူး ငိုေကလည္းမၾကား
ဥပေကၡတရားနန္႔
မရဏရထားစီးလို႔
ကၽြတ္လားခဗ်ာယ္ ---။

အေလးျပဳကတ္ ရပ္ေစာက္ရပ္ကတ္
ေဂါင္းၫြတ္ဂုဏ္ျပဳ (၃) မိနိေလာက္
ေကာင္းရာသုဂတိ လားစီဖို႔ ---။

ဆရာႀကီးေရ စာသမား ပီသမား
ဘာသာေရးသမား စာေဟာဆရာႀကီး
ဘိေႏၶာယမ္းကု စြယ္စံုရ ပါရမီသွ်င္
မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ ႏိုင္ငံေရးသမား
ေတာ္လွန္ေရးသမား
လူအမ်ားက နာမကင္းပြန္း
အမႊမ္းတင္ေခၚေ၀ၚ ေဒၚလာသန္း (၅၀၀)
(Project) ဆရာႀကီး ---။

ဆရာႀကီးခ်န္ခ ေဂ်ာင္ထဲက
အညတရ ေတတၲာတလံုး
ပုလဲကံုးရတနာ အႆျပာသိန္းသန္း
နီျမန္းေသာ ပတၲျမား
ဖြင့္ၾကည့္ေသာအခါ
ႏြမ္းရိႀကီမြ မႈိတက္လွ်က္
အ၀တ္စနန္႔ထုတ္ပိုး ပိုးထိုးႄကြက္ကိုက္
လက္ႏွိပ္စက္မူ ေဆာင္းပါးတပုဒ္
မဂၢဇင္းတအုပ္က
ေကာ္ပီကူးထားစြာ ---။

၄င္းအျပင္ စာလံုးမပီမျပင္
(Type) ႐ိုက္ထားေသာ
ဘာသာျပန္တမူ ---။

ဆရာႀကီးသည္
စာပီကို အသက္ထက္ျမတ္ႏိုး
တန္ဖိုးထား၏။
ေဂ်ာင္ထိုးသိမ္းထား ႄကြက္ကိုက္စား၏ ---။

မည္သူမည္၀ါ
အသူလာေတာင္းေတာင္း မပီး ---။

အာဂပုဂၢိဳလ္ ေခသူမဟုတ္
သို႔အတြက္ေၾကာင့္
(အႀကံပီး နယကႀကီး)
ေကာင္းခ်ီကင္းပြန္း အမႊမ္းတင္က်ဴး
ရြာဦးနတ္ပိုင္ေယွာင္
ပူေဇာ္ပသ ကိုးကြယ္ရစြာ ---။

ဆရာႀကီးျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားေသာ
ျပည္တန္ပတၲျမား
(ေထာင္တည္ေမာ္ကြန္း) ကို
ဆရာႀကီးစီးရာ သသၤရာရထား လားရာ
တဖ၀ါးမကြာ ကပ္လွ်က္ပါဖို႔
အေလာင္းနန္႔ေခါင္း
က်မ္းေဟာင္းေမာ္ကြန္း
ဇတ္လမ္းသံုးပြင့္ဆိုင္ ---။

ေနာက္နိညည့္
ရက္လည္ဆြမ္းမေကၽြးရသိမ့္ခင္
သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း (၂) ခု၏
ယုန္းခန္း၌
ေထာင္တည္ေမာ္ကြန္းသူရဲ
ဲေျခာက္သည္ဟူ၏ ---။

(မယံုလွ်င္ စံုစမ္းၾကည့္က သိႏိုင္ပါသည္။)

(ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး)ရခုိင္သားေလ ရင္လီးေရ


ရခုိင္သားေလ ရင္လီးေရ
===============

ရခုိင္ဟူသည္
မ်ဳိးသီလကုိ၊ ေစာင့္လွပုိင္ပုိင္
ထိန္းသိမ္းႏုိင္လို႔၊ မႊီးႀကိဳင္သတင္း
ကမၻာခြင္မွာ၊ ဂုဏ္ေရာင္လင္းခ
ေက်ာ္ေဇာခယင့္ ---။

ေဒနိရခုိင္၊ မခုိင္က်င့္ပ်က္
အမ်ဳိးဖ်က္ကာ၊ သြီးေရာလာေက
ရခုိင္သားေလ ရင္လီးေရ ---။

ေဒနိရခုိင္၊ ႏုိင္ရာဖိနင္း
အခ်င္းခ်င္းပင္၊ ၾကင္နာကင္းျပတ္
ညီၫြတ္မႈ၀ီး၊ အျမင္ဆြီးေက
ရခုိင္သားေလ ရင္လီးေရ ---။

ေဒနိရခိုင္၊ ကုိယ္ပုိင္စီးပြား
၀မ္းခါးလုံမွ်၊ မႄကြယ္၀ဘဲ
မာနတန္းခြန္၊ မုိးယံကုိထိ
မ်ဳိးလည္းမသိ၊ ဆြီမသိယာ
ဇာသူပင္သီ၊ ငါမထီဗ်ာ
တနပ္စာကုိ၊ တသက္ထင္ေက
ရခုိင္သားေလ ရင္လီးေရ ---။

ေဒနိရခုိင္
ယိမ္းယုိင္စီးပြား၊ က်င့္ေဖာက္ျပားကာ
ဇာတီပုထုိး၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ
႐ိုက္ခ်ဳိးၿမီလွန္၊ မက်န္ပါေက
ရခုိင္သားေလ ရင္လီးေရ ---။

ေဒနိရခုိင္
မ်ဳိးစုိင္သြီးအု၊ ႏုႏုနယ္နယ္
လူငယ္အမ်ား၊ တတ္ထားပညာ
ဟိကတ္ပါလည္း၊ လိမၼာႏွမ့္စပ္
ကိုယ့္သမုိင္းရပ္ကုိ၊ မသိကတ္ျပန္
မ်ဳိးမာန္ကင္း၀ီး
မဆုိင္ရာမွာ၊ အၿပိဳင္လုပ္ေတ၊ ယစ္ထုပ္ႀကီးတိ
ေဒနိခ်ိန္ခါ၊ ျဖစ္မ်ားလာေက
ရခုိင္သားေလ ရင္လီးေရ ---။

(ဓညဦး)Sunday, August 24, 2008

ေအာက္အီးအီးတြန္ေသာ ၀ံလက္


ေအာက္အီးအီးတြန္ေသာ ၀ံလက္
=================

ရဲရဲေတာက္
အေမာက္နီနီနန္႔
တိုက္ႀကက္ဖႀကီး
အီကရီးမတြန္ --။

မာန္ေပါက္ေပါက္
တြန္ေဟာက္လိုက္သည္
ေအာက္အီးအီးအြတ္ --။

(သာလွဦး)

ရခိုင္သားႏိုင္ငံေရး


ရခိုင္သားႏိုင္ငံေရး
==========

ေျပာခါ လြတ္လပ္ရီး
လုပ္ခါ ဖြတ္ခ်ီး --။

ေျပာခါ ဒီမိုကေရစီ
လုပ္ခါ လီမိုကေရစီ --။

ေျပာခါ လူ႔အခြင့္အေရး
လုပ္ခါ သူ႔အခြင့္အေရး --။

ေျပာခါ ညီညြတ္ေရး
လုပ္ခါ နဖူးကဲြ ဒူးၿပဲ --။

အယင္ခါ က်င္သန္
အခု (---)။

(သာလွဦး)

Saturday, August 23, 2008

ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ဘုရားမ်က္ျပဴးသမိုင္း
ဤဘုရားမွာ သာလွဦးကိုးကြယ္ေသာဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္က ေရႊခ်ခံမ်က္ျပဴးဘုရား (ဘုရားေဘာက္ရႈ)မ်ားႏွင့္ တျခားစီျဖစ္ပါသည္။ ဤဘုရား၏မ်က္ႏွာေတာ္ကို အေသအခ်ာဖူးေမွ်ာ္ပါ။ မ်က္လႊာခ်လွ်က္ စ်ာန္သမာပါတ္၀င္စားနီပံုျဖစ္ပါသည္။ စာရြီးသူနာလႏၵာ ဗုဒၶဂါယာ အိႏၵိယလက္ရာ ဘုရားမ်ားကို အင္တန္ေခ်ေလာက္ျမင္ဖူးခပါသည္။ အားလံုးမွ်က္လႊာခ်လွ်က္ စ်ာန္သမာပါတ္၀င္စားနီပံုျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ မိမိရခိုင္ျပည္က ေရႊခ်ခံဘုရားမ်က္ျပဴး (ေဘာက္ရႈ) ဘုရားမ်ားကို သတိထားမိပါသည္။ ငါရို႔ရခိုင္ျပည္ကဘုရားတိ ပဇာေၾကာင့္မ်က္စိျပဴးရသနည္း။ မိန္းခြန္းတခု စာရြီးသူေဂါင္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာပါသည္။ စာရြီးသူသည္ ရွိေဟာင္းလက္ရာ ရခိုင္ဘုရားမ်ား၏မ်က္ႏွာေတာ္မ်ားကို ဖူးေမွ်ာ္ခ်င္ေသာစိတ္ ရင္ထဲတြင္ အလြန္ျပင္းျပလာပါသည္။
အမွန္မွာ ရခိုင္ရွိေဟာင္းဘုရားမ်ားမွာ မ်က္ျပဴးဘုရားမဟုတ္ပါ။ အထက္ပါရုပ္ထုေတာ္ကို ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ရွိေဟာင္းလက္ရာစစ္စစ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ျမင္တြိႏိုင္ပါသည္။ ဤရွိေဟာင္းလက္ရာအတိုင္းတြိရသည္ကို အလြန္ကုသိုလ္ကံေကာင္း၍ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ နီပူထဲတြင္ ႀကံႀကံခံလွ်က္ ဒုကၡခံနီသည္မွာ ရခိုင္သားမ်ားအား ရခိုင္ရွိေဟာင္းဘုရားလက္ရာစစ္စစ္ကို ျမင္စီခ်င္၍ တမင္ဒုကၡခံနီသည္ဟု ယူဆရပါမည္။ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာကၽြန္သေဘာက္မ်ားက ျမန္မာျပည္က အတတ္ကူးကာ ျမန္မာပန္းရံဆရာမ်ားကိုေခၚလွ်က္ မ်က္လံုးေတာ္ဖြင့္ပဲြမ်ားက်င့္ပလွ်က္ ရခိုင္ဘုရားမ်ားကို တပါးမက်န္ ႄကြီမ်က္လံုးတပ္၍ မ်က္ျပဴးဘုရားလုပ္ပစ္လိုက္ကတ္ပါသည္။ အလြန္၀မ္းနည္းဖို႔ေကာင္းလီစြ။ ေျမာက္ဦးသို႔ဘုရားဖူးလားတိုင္း ဘုရားတိုင္းတြင္ ေရႊခ်ခံမ်က္ျပဴးဘုရားမ်ားကို တြိရပါလိမ့္မည္။ မ်က္ျပဴးေဘာက္ရႈဘုရားမ်ားတြိတိုင္း ရွိေဟာင္းလက္ရာစစ္စစ္ဟု ထင္မွတ္မွားျခင္းမျပဳပါလီႏွင့္။
စ်ာန္သမာပါတ္ကြယ္ေပ်ာက္၍ (ဘုရားေဘာက္ရႈ) ျပဳလုပ္သူမ်ားမွာ ရခိုင္ကၽြန္သေဘာက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ တနိနိတခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မ်က္ျပဴးေဘာက္ရႈဘုရားမ်ားကို မူလနဂိုရွိေဟာင္းရခိုင္လက္ရာအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားရမည္မွာ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕၏မၿပီးျပတ္သိမ့္ေသာ တာ၀န္တရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ကို အခ်ိန္မွီသတိရႏိုင္စီရန္၊ ေဂါင္းထဲတြင္ အတြက္ရစီရန္ရည္ရြယ္၍ ဤ (ရခိုင္ျပည္ႏွင့္မ်က္ျပဴးဘုရားသမိုင္း) စာပိုဒ္ကို ရြီးသားပို႔တင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နေမာ္နမဲ့နီထိုင္အသက္ရွင္ျခင္းမျပဳပါလီႏွင့္။
(ဤမွာဘုရားတပါး နီပံုထဲမွာ ကိုးကြယ္သူမဟိ သနားေကာင္းထမန္း ငါရို႔ ေရႊခ်ကိုးကြယ္ၿပီးေက ႄကြီမ်က္လံုးတပ္ မ်က္ျပဴးဘုရားလုပ္ပစ္လိုက္ကတ္မည္) ဆိုဗ်ာလည္း ကၽြန္သေဘာက္အႀကံမဟိပါစီႏွင့္။ ဤအတိုင္းဖူးတြိရသည္ကိုပင္ အလြန္ကံေကာင္းသည္ဟု ယူဆရပါမည္။ အခုမွတခါ ယွားယွားပါးပါး အားရပါးရ ရခိုင္ရွိေဟာင္းဘုရားလက္ရာစစ္စစ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ျမင္တြိရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဘုရား ပဇာအရပ္တြင္ဟိသနည္း၊ ဘုရားနာမည္ေတာ္ကား မည္သို႔ ေခၚေ၀ၚျခင္းျပဳသနည္း အကၽြႏ္ုပ္ရို႔ ႀကိဳးစားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။ သမိုင္းသုေတသီဆိုသူမ်ား၊ ဘုရားသားေတာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း နေမာ္နမဲ့ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ နီထိုင္ျခင္းမွာ ႏိုးထရန္အခ်ိန္တန္ဗ်ာယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရြာလည္ေမာင္းခတ္ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။
(သာလွဦး)

အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ (၃) (BP)

အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ (၃)
============

သမိုင္းကို ျပန္ရြီးဖို႔အစား
သမိုင္းကို ဖန္တီးကတ္မည္ --။

(သာလွဦး)

Thursday, August 21, 2008

သံုးသပ္ျခင္း

အေ၀သူငယ္ခ်င္း
မင္းလည္းရခိုင္ ငါလည္းရခိုင္
ငါရို႕တိမွာ ေဖ်ာက္သင့္စြာက
ဆင္းရဲသူ လူမဟုတ္
ပုဇြန္ျဖဴငါးမဟုတ္
ဆင္းရဲေကႏွိမ္ ရတတ္ေကမုန္း
အႀကံတူ ရန္သူ ကိုယ့္ထက္သာမႀကိဳက္
ေဒပိုင္စိတ္ထား အတၱမ်ားနန္႔
အမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္
ဇာမ်ိဳးခ်စ္လည္းမျဖစ္ႏိုင္ --။

(ဦးသာေမာင္)

Tuesday, August 19, 2008

စိတ္ဓါတ္

ငါကား ေဒၿမိဳ႕၊ သူကား ထိုရပ္
မင္းကား ထိုၿမီ၊ ငါကား ေဒရြာ
မခိုင္စိတ္ဓါတ္၊ ကဲြၿပိဳကတ္ေက
ရကၡေဒၿမီ၊ ေလး၀တီသည္
၀ါးစည္းၿပီေယွာင္ ၿပိဳလိမ့္မည္ --။

(ထြန္းစိုးခိုင္)

Monday, August 18, 2008

အနာ

ပစကေတာ့ ေ၀သာလီ
လက္မွာေတာ့ ၀ီစကီ --။

(သဇင္ၿမီ သန္႔ႏိုင္)

Monday, August 11, 2008

အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ (၂)

အယင္ခါ မဟာ
အခု လဘာဂ်ာ --။

(သာလွဦး)